2019ko udal aurrekontua

 

LEZOKO UDALA

2019ko Udal Aurrekontuaren behin betiko onarpena.  20018KO290004.

2019 urteari dagokion Aurrekontu Orokorra jende aurrean agerian egoteko arauzko epea igaro eta, ino­lako erreklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, aipatutako Aurrekontua behin-betiko onartu da, Udalba­tzak 2018ko azaroaren 29an eginiko bilkuran hartutako erabakiaz. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Entitateen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 15/3 artikuluan agindutakoa bete­tze­ko, ondoren argitara­tzen da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, kapituluka laburturik Aurrekontu Orokorra:

GASTUAK

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      1      Per­tso­nal gastuak ....................................            3.030.000

      2      Gastuak ondasun arrunt. .........................            2.838.000

      3      Finan­tza gastuak .....................................                 16.000

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................            1.450.000

      5      Kreditu globala eta bestelako ..................               210.000

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................               691.000

      8      Finan­tza aktiboak ....................................                 12.000

      9      Finan­tza pasiboak ...................................               470.000

                          Guztira .......................................            8.717.000

SARRERAK

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      1      Zuzeneko zergak .....................................            2.586.000

      2      Zeharkako zergak ...................................               120.000

      3      Tasak eta bestelako zergak ......................            1.284.000

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................            4.470.000

      5      Ondare-sarrerak ......................................                 10.000

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................               235.000

      8      Finan­tza aktiboak ....................................                 12.000

                          Guztira .......................................            8.717.000

Era berean, 21/2003 Foru Arauko 18/1 artikuluan xedatutakoa beteaz, jakinarazten da erabaki honek amaiera ematen diola administrazio bideari, Administrazioarekiko Auzi Errekur­tso­a aurkeztu ahal izango delarik, jurisdikzio horretako arauek finka­tzen dituzten era eta epeetan.

Lezo, 2018ko abenduaren 27a.—Jesus Maria Martiarena Jaca, alkatea.           (8450)

 

Eranskinak