2016ko otsailak 8

Lezon, 2016eko otsailaren 8an, astelehena, goizeko 8:30etan hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak BILKURA OHIKOA udaletxeko Gobernu Batzar aretoan, lehen deialdian, Kepa Garbizu Azkueren lehendakaritzapean, Maria Noemi Arberas Oses, Xubero Ubillos Apaolaza (EAJ-PNV udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (Eusko Sozialistak-Socialistas Vascos).

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

AKTA ONARTZEA.

1. Egoki irudituz gero, 2016ko urtarrilaren 25ean egindako bilkurako akta onartzea.

2016kok urtarrilaren 25ean egindako bilkurako akta onartu eta sinatu da. Halaber, 2016ko urtarrilaren 11n egindako bilkurako akta sinatu da.

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

2. 3. Poligonoko 31 lur-eremuaren soberako lursailaren aitortzeko espedientea jendaurrean jartzeko proposamena (2016H0380001)
Espedientea bideratu da gure udalaren jabetzako lur-eremuaren soberako lursaila aitortze aldera, gure herrian, Gaintxurizketa Goikoan, dagoena, ondare-ondasun gisa kalifikatuta.

Hirigintza Teknikariak jarraitu beharreko prozedurari eta aplikatu beharreko legeriari buruz, eta lursailaren egoera fisikoari eta soberako lursail aitortzearen egokitasunari buruzko txostena egin du.

Ondare-lurraren soberako lursaila aitortzea egokia da, izan ere, egun, ez du ezelako erabilgarritasun edo erabilera publikorik, bertatik pasatzen den herri-bidea izan ezik. Gainera, forma irregularra duenez eta dagoen tokian dagoenez, ez du balio erabilera egokirik izateko, ezta bertan eraikuntzarik egiteko ere, bere azalera eraikitzeko gutxienez egon beharreko lursaila baino txikiagoa baita

Soberako lursaila aitortzea egokia dela zeharo egiaztatu da, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuak 7.eta 8. artikuluetan galdatu denarekin bat etorriz –Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onetsi zuen arau horrek, TEOE–.

Horiek horrela Hirigintza, Ingurumen, Obra ea Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ERABAKI DU:

LEHENENGOA. Lezoko Gaintxurizketa Goikoa bailaran, ondare-ondasun gisa kalifikatua dagoen Katastroko 3 Poligonoko 31 lursaila, udalaren jabetzako lur-eremuaren soberako lursailaren aitortzeko espedientea jendaurrean jartzea, hilabetez, iragarkiak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udaleko iragarki-oholean sartuta, dagozkion alegazioak aurkez daitezen.

3. C gasoleoa hornitzeko kontratuaren bigarren luzapena egiteko proposamena (2016H050001)
2012ko otsailaren 21an, Tokiko Gobernu Batzar honek Gipuzkoako kontratazio Zentralaren bitartez C gasoleoaren horniketa esparru kontratura atxikitzea erabaki zuen (X12007).

Organo berak 2012ko martxoaren 6an erabaki zuen Gipuzkoa Foru Aldundiaren esku uztea esparru markotik datorren kontratua esleitzea eta formalizatzea.

Kontratua 2012ko abenduaren 19an egin zen, bi urteko iraupenarekin, eta urte beteko bi luzapen aukerekin.

Hasierako enpresa hornitzailea, “Noroil SA”, Repsol Directo, SAU enpresak beretu du eta subrogatu egiten da kontratuaren ondoriozko eskubide eta betebeharretan. Horrela onartu da Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko Foru Diputatuak 2014ko azaroaren 21eko foru aginduz.

Ondoren bai Gipuzkoako Kontratazio Zentralak, bai udal zerbitzuak kontratuaren lehenengo luzapenaren aldeko txostena egin dute (2014ko abendutik 2015eko abendura bitarte), urtebeteko luzapena proposatuz.

2015/12/19an Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Kontratazio Zentralaren bitartez, kontratuaren bigarren urtebeteko luzapena baimentzea erabaki du (2015ko abendutik 2016eko abendura bitarte).

Espedientea azterturik, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi Delegatu honek proposaturik, Tokiko Gobernu Batzar honek ERABAKI DU:

BAT: Bigarren aldiz, urte betez luzatzea, 2015eko abendutik 2016ko abendura bitarte, C gasoleoaren horniketarako 2012ko otsailaren 21an Tokiko Gobernu Batzar honek atxikitakoari eta Foru Aldundiak 2012ko abenduaren 19an egin zuena.

BI: Alkatea ahaltzea, enpresa esleipendunarekin luzapen kontratua eta behar diren beste dokumentuak sinatzeko.

HIRU: Udal kontuhartzailetzari erabaki honen berri ematea gastua kontuan hartu dezan.

LAU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:
a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.
Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan Errekurtsoa aurkeztekotan Tokiko Gobernu Batzordearengana jo behar da.
b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.
Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

UDALTZAINGOA

4. Udaltzaingorako ibilgailu berri bat erosteko kontratazio prozedurari hasiera emateko proposamena (2016ID160001)

Udaltzaingorako ibilgailu berri bat erosteko espedientea azterturik,

Alkatetzak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzar honek ERABAKI DU:

BAT: Udaltzaingorako ibilgailu bat erosteko proposamena onartzea.

BI: Udaltzaingorako ibilgailu bat erosteko kontratazio espedientea hastea, eta publizitaterik gabeko jardunbide negoziatuaren prozedura bidez gauzatzea.

HIRU: Hornidura kontratazioa arautuko duten Baldintza pleguak onartzea

LAU: 30.000 €tako gastua onartzea (A-9/2016).

BOST: Ondorengo hiru enpresa hauei eskaintzak 5 eguneko epean egitera gonbidatzea: Easo Motor, SA; Euskoa Auto 2003, SL y Novocar, SL.

SEI: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:
a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.
Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan Kultura eta Tokiko Gobernu Batzordera jo behar da.
b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.
Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

GIZARTE ZERBITZUAK

5. Etxez etxeko laguntza zerbitzua emateko proposamena (2016GZ010001).

Ikusi dut etxez etxeko laguntza eskatzeko J.R.Sek egin duen eskabidea eta gizarte langileak egindako gizarte txostena,

Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzar honek ERABAKI DU:


BAT: J.R.Seri etxez etxeko laguntza zerbitzua ematea. Zerbitzua astean hiru egunetan ordu betez emango da atentzio pertsonalean eta etxeko lanetan laguntzeko. Zerbitzu orduak gehitu edo gutxitu daitezke beharren arabera.

BI: Zerbitzuagatik egin beharreko aportazio ekonomikoa 2,83€ orduko izango da.

HIRU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:
a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.
Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan Tokiko Gobernu Batzarrera jo behar da.
b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.
Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan,EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

6. Famili Esku Harze programa kontraturaren luzapena egiteko proposamena (2016ID170001)

2013ko abenduaren 10ean, eta D13/01092 zenbakia duen Alkate Dekretu bidez, (2014ko urtarrilaren 21ean Tokiko Gobernu Batzarrak berretsia) udaleko Famili Eskuhartzearen zerbitzuak gauzatzeko Orekagune Elkarteari esleitzea erabaki zen.

Kontratazioaren lehiaketaren plegu administratiboaren 2. artikuluak zioen kontratazioa bi urtekoa izango zela, luzatzeko aukerarekin, gehienez ere urtebetez. Hori horrela, kontratuaren iraupena bi urtekoa izan da, 2014ko otsailaren 19tik 2016eko otsailaren 19ra arte.

Zerbitzuaren ustiaketak martxan jarraitu behar duenez, udaleko gizarte langileak egindako txostena ikusirik,

Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatu honek proposaturik, Tokiko Goberni Batzar honek ERABAKI DU::

BAT: Onartzea Familia Eskuhartzearen zerbitzu desberdinak gauzatzeko Orekagune Elkartearen kontratua beste urtebetez luzatzea, hain zuzen ere, 2016-02-20tik 2017-02-20ra arte.

BI: Onartzea Orekagune Elkartearen kontratazioa 2014ko kontratuaren baldintza berdinetan egitea.

HIRU: Onartzea Orekagune Elkarteko kontratuaren gastua (63.990€, BEZ-arekin) (A-903/2015 - AD72/2016)

LAU: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:
a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.
Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan Tokiko Gobernu Batzarrera jo behar da.
b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.
Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

7. Famili Esku Hartze Programetan parte hartzeko proposamenak (2015GZ310001, 2015GZ310003, 2015GZ310004, 2015GZ310005, 2015GZ310006, 2015GZ310007)

Ikusi dut K.M.S.k, R.P.M.k, N.M.M.k, L.N.V.k, N.B.A.k, M.G.M.k egindako eskaerak eta Gizarte Langileak egindako txostena.

Hala, alkateak proposaturik, Tokiko Gobernu Batzar honek ERABAKI DU:

BAT: 1. Onartzea K.M.Sk parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan 6 hilabetez.

2. Orekagune Gabineteak gauzatuko du esku hartzea eta Udalak beregain hartuko du gastua, guztira 1355 € .

BI: 1. Onartzea R.P.M.k parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan12 hilabetez.

2. Orekagune Gabineteak gauzatuko du esku hartzea eta Udalak beregain hartuko du gastua, guztira 4.299 € .

HIRU: 1. Onartzea N.M..M.k parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan hilabetez.

2. Orekagune Gabineteak gauzatuko du esku hartzea eta Udalak beregain hartuko du gastua, guztira 432€ .

LAU: 1. Onartzea M.G.M.k parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan 12 hilabetez.

2. Orekagune Gabineteak gauzatuko du esku hartzea eta Udalak beregain hartuko du gastua, guztira 4.299 € .

BOST: 1. Onartzea N.B.A.k parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan 12 hilabetez.

2. Orekagune Gabineteak gauzatuko du esku hartzea eta Udalak beregain hartuko du gastua, guztira 4.299 € .

SEI: 1. Onartzea M.G.M.k parte hartzea udalak eskaintzen duen familia eskuhartze programan 12 hilabetez.

2. Orekagune Gabineteak gauzatuko du esku hartzea eta Udalak beregain hartuko du gastua, guztira 4.299 € .

ZAZPI: Gastua onartzea (A-903/2015).

ZORTZI: Erabakiaren aurkako errekurtsoak:
a) Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake 30/1992 Legearen arabera.
Horretarako, hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita.
Errekurtsoa aurkeztekotan Tokiko Gobernu Batzarrera jo behar da.

b) Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean.
Horretarako, bi hilabeteko epea dauka, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita
Errekurtsoa aurkeztekotan, EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako Donostiako epaitegira jo behar da.

ALKATETZA ETA DELEGATUAK

8. Alkatearen erabakien kontu ematea.

Azken Gobernu Batzarra egin zen ezkero, 2016ko urtarrilaren 25az geroztik, hartutako erabakien berri eman du alkateak.

9. Donostiako 1 auzi epaitegiko 15/2016 epaiaren kontu ematea (2014ID450003).
Alkateak epaiaren berri eman du. Bertan 2014ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa eta Preso dauden pertsonen familiei garraio gastuetarako 2014 dirulaguntza deialdia baliogabetzen dira. Tokiko Gobernu Batzordeak, aldeko hiru botoekin eta abstentzio batekin, Jose Angel Sanchez Gallardorena, ez zaielako zuzenbide ikuspegitik zuzena iruditzen, epaia EAEko Auzitegi Nagusira errekurritzea erabaki dute.

GALDE ESKEAK

Ez da izan galde eskaerarik.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 10:00etan eman dio buru bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1105951tik 1105947ra eta 1105958 zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta sendespena ematen diot, nik eta bilkuran izan diren zinegotziek izenpetu dugun akta honi.

Eguna