2019KO OTSAILAK 11

Lezon, 2019ko otsailaren 11n, astelehena, goizeko 8:00ean hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak BILKURA OHIKOA udaletxeko Gobernu Batzar aretoan, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca, Alkatearen, lehendakaritzapean, Maria Noemi Arberas Oses, Irlentz Ortega Ugalde eta Miguel Ángel Sánchez Antúnez (EAJ-PNV udal taldea).

Ez da bileran izan Jose Angel Sanchez Gallardo (Eusko Sozialistak-Socialistas Vascos).

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

AKTA ONARTZEA

1. Egoki irudituz gero, 2019ko urtarrilaren 28an egindako bilkurako akta onartzea (2019ID210002)

Akta inolako aldaketarik gabe onartu da.

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

2. Aralar kaleko 13an dauden etxebizitzen lurzorua azalera-eskubidean erosteko eskaerari ezezkoa emateko proposamena (2018H0380003).

G.A.S.ek, Aralar kaleko 13.ean dagoen eraikineko jabekideen komunitatearen izenean eta hura ordezkatuz, informazioa eskatu du eraikina dagoen lurzorua bertako jabeek erosteko aukerari buruz.

AURREKARIAK

Tokiko Gobernu Batzarrak 2009ko irailaren 8an hartutako erabakiaren bidez, Lezoko Udalak CONSTRUCCIONES SUKIA, S.A.ri esleitu zion, 75 urtez, Lezoko Plangintza Arau Subsidiarioen 1. sektoreko «C-1» lurzatiari dagokion azalera-eskubidearen lagapena. Azalera-eskubide hori 2010eko urtarrilaren 12an eratu zen, Pasaiako notarioaren aurrean egiletsitako eskritura publikoa jabetza-erregistroan izena emanda.

Lagapen hori lizitazio bidez kontratatu zen. Lagapenaren kontratazioa arautzen duten administrazio-baldintzen agiriek zioten adjudikaziodunak 20 udal etxebizitza tasatu eraiki behar zituela, garaje eta trastelekuekin.

Garajea eta trastelekua duten 20 udal etxebizitza tasatuen azalera-eskubidea Lezoko Udalak adjudikatu zuen, 2010eko abenduaren 29ko Alkatearen Dekretuaren bidez zozketa egin ondoren.

Garajea eta trastelekua duten 20 udal etxebizitza tasatuen eraikina egin ondoren, Aralar kaleko 13.a jarri zitzaion.

TXOSTENA

Arau Subsidiarioen 1. sektoreko «C-1» lurzatiari (gero, Aralar kaleko 13.a deituari) dagokion azalera-eskubidearen lagapena bere garaian indarrean zegoen legerian xedatutakoaren arabera egin zen; hau da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 128. eta 129. artikuluetan eta Lurzoruaren Legearen testu bategina onartzen duen ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 40. eta 41. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Gero, 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua aldarrikatu zen, Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duena, eta hark 53. eta 54. artikuluetan arautzen du azalera-eskubidea. Txosten honetarako, eskubide hori iraungitzeari buruz esaten dena interesatzen zaigu, eta ez da aldatzen goian aipatutako ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuan jasotakoarekin alderatuta.

Ez «C-1» lurzatiaren azalera-eskubidea lagatzeko lizitazioa arautu zuten administrazio-baldintzen agirietan, ez han eraiki ziren etxebizitza tasatuen eta haien eranskinen zozketa arautu zutenetan, ez da aurreikusten lurzorua azalera-eskubide horren adjudikatzaileei saltzeko aukera.

Bestalde, erreferentziako lurzatiaren azalera-eskubidearen lagapena lizitatu zen, eta ez domeinuaren titulartasun osoaren besterentzea Lezoko Udal Etxebizitza Tasatuak arautzen dituen Udal Ordenantzak, Udalbatzak 2009ko ekainaren 10ean egindako ohiko bilkuran behin betiko onartutakoak eta 2009ko uztailaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (2009 zk.koan) argitaratuak, hau dioelako 7. artikuluan:

«7. artikulua. Udal etxebizitza tasatuak sustatzeko eta lagatzeko moduak.

Lezoko UETak, edozein motakoak izanik ere, Udalak berak susta ditzake edo enpresa publikoek edo pribatuek Udalak etxebizitza horiek eraikitzeko azalera eskubidea ematen dienean, eta baita Herri Administrazioek edo haien erakunde instrumentalek eta kooperatiba edo enpresa pribatuek ere beren titularitateko lurretan.

Udalak nahiz enpresa publikoek edo pribatuek Udalak eraikitzeko azalera eskubidea ematen dienean sustaturiko UETen lagapena alokairuan edo azalera jabetzan egingo da, Udalak, berariazko erabakiaren bidez edo aukera hori ematen duen hitzarmenaren bidez, lagapena jabetza osoan egiteko aukera ematen duenean salbu, sustapena bideragarri egiteko edo udal interesekoak diren beste bizileku bat emateko obligazioak betetzeko.

Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazioak edo beste Administrazio batzuek edo haien erakunde instrumentalek eta kooperatiba edo enpresa pribatuek beren titularitateko lurretan sustaturiko UETak jabetza osoan eman ahal izango dira, lurzoruaren hirigintza kalifikazioak aginduta edo Udalarekin eginiko hitzarmenaren bidez besterik zehaztu denean izan ezik.»

Hau da, ordenantza horren arabera, udal etxebizitza tasatuak (UET) jabetza osoan lagatzeko aukera soilik biltzen da, sustapena bideragarri egiteko edo udal interesekoak diren beste bizileku bat emateko obligazioak betetzeko. Kasu honetan, ordea, ez dago halakorik, bistakoa denez.

Ez dugu ahaztu behar, Udalak lurzoruaren jabetza ematen badie UETen erosleei, azalera-eskubidea desagertu egiten dela, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 129.3 artikuluan eta Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 54.5 artikuluan adierazten denez.

Beraz, aipatu guztiaren arabera, lurzoruaren jabetza UETen erosleei saltzeak haiek arautzen dituen udal ordenantzan xedatutakoa urratuko lukete.

Hirigintzako udal teknikariak egindako txostena ikusi ondoren, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Aralar kaleko 13.dauden etxebizitzen lurzorua azalera-eskubidean erosteko eskaerari EZEZKOA EMATEA.

3. Eugenio de Otxoa, 9 eraikineko fatxada eta teilatua eraberritzeko obra baimena emateko proposamena (2018H0030013).

2018-09-18an eta 2220 zenbakiko sarrera erregistro bidez, M.M.M.O., Eugenio Otxoa 9ko jabekideen izenean, aipatu eraikinaren teilatua eta fatxada eraberritzeko E.A.A. arkitektoak bisaturiko proiektua eta obra baimena eskatu zuen.

2019-01-14ean eta 97 zenbakiko sarrera erregistro bidez, E.A.A.k udalak horrela eskatuta, aldamioen instalazio proiektua aurdeztu du.

Baimendu nahi diren lanen zenbatekoa 77.575,45ko aurrekontua dute.

Udal arkitekto teknikoak egindako txostena ikusi ondoren, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Eugenio de Otxoa, 9ko jabekideei, Eugenio de Otxoa, 9 eraikineko teilatua eta fatxada eraberritzeko obra baimena ematea ondorengo baldintza hauekin:

Baldintza partikularrak:

Fatxadaren konposizio arkitektoniko berriak orain gutxi berritu den Eugenio de Otxoa 6 eraikinaren fatxadaren tratamendu arkitektoniko unitarioa izateko baldintza ezartzen da, auzoaren konposizio homogeneoa lortzeko.

Fatxadan diren argiak askatzean udal zerbitzuetara abisatu behar da (943524380 Imanol) hauek jasotzera pasatzeko. Aldamioak askatu aurretik, udal elektrikariak, argi berriak jarriko ditu. Horretarako isolamenduan argiak egoki jartzeko lotuneak utzi beharko dira.

Baldintza orokorrak:

 • Obrak hasi baino lehen beharrezkoak diren segurtasun neurriak hartuko dira, eta lanak dirauten bitartean langileen segurtasun eta osasuna bermatzeko indarrean dagoen araudia bete beharko da. Halaber, obra inguruan dabiltzan oinezkoen segurtasuna bermatzeko segurtasun neurriak hartuko dira.
 • Obra egiterakoan sartu nahi den edozein aldaketa jakinarazi egin beharko da.
 • Obra, enpresa batek baino gehiagok, edota hainbat langile autonomoek egiten badute, obra gauzatzeko fasean segurtasun eta osasun koordinatzaile bat izendatuko da.
 • Obren edo instalazioen tamaina ez da adierazitakoa baina handiagoa izango, eta alde horretatik edozein neurri gainditzea hirigintzako arau-hauste zigorgarri gisa hartuko da.
 • Udalak obrak ikuskatzeko aukera izango du, bai obrak egiterakoan bai ondoren, lizentzia honetan ezarritako baldintzak bete direla egiaztatzeko
 • Obra baimena aurrekontuak definitzen dituen lanak egiteko da soilik, honenbestez ezingo da eraikinaren egitura osatzen duen elementurik aldatu, baldin eta aurretik dagokion proiektua eta egituraren kalkulua eta justifikazioa aurkezten ez badira.
 • Lizentziak beti jabetza eskubidea kontuan izan gabe, eta hirugarrenei kalterik eragin gabe ematen dira, hau da, obra lizentzia eskuratzeak ez ditu beste baimen batzuen beharra ordezkatzen, konpondu nahi diren elementuak jabego partekatu batekoak badira.
 • Obrak ezingo dira burutu 21:00 eta 8:00 ordu bitartean, ez eta igande eta jaiegunetan. Udaltzainak baimendutako ordutegi kanpoan burutzen ari diren lanak gelditu araziko dituzte.
 • Obra lanak burutzeko obra hondakinentzat kontenedorea jartzea beharrezkoa ikusten bada, lurzoru publikoko okupazioaren eskaera egin beharko da dagokion tasak ordaindu ondoren.
 • Aldamioak: Obra lanak egiteko beharrezkoa ikusi da aldamioak jartzea eta horretarako proiektua aurkeztu da. Oinezkoen igarobideak bermatu beharko dira: Jarriko diren aldamioek, aldamio azpitik direnean ere, 150 zentimetroko zabalera eta 220 zentimetroko altuera duen igarobide librea bermatuko dute .
 • Aldamioak jarri aurretik lur zoru okupazio kontzeptuan (32,40€ eguneko) dagokion tasa ordaindu beharko da egunak eta metro karratuak adieraziz eta Udaltzaingoari jakinarazi beharko zaio (629-434-847 tfnoa), non eta noiz jarriko den, eta oztopatzen dituen ibilbideak nola moztu, seinaleztatu eta babestuko diren, inguruan ibiliko diren oinezkoak aintzat hartuta.

BI: Hondakinen kudeaketa egokirako, D112/2012 Dekretuko 5. artikuluko 2.en atalean jasotzen den moduan, bermea jarri beharko da, eta berme horren zenbatekoa hondakinak kudeatzeko azterlanean jasotako aurrekontuaren %120a izango da. Hondakinen kudeaketa azterlan egokirik aurkeztu ez dutenez, hondakinen kudeaketa azterlanaren balorazioa obraren gauzatze aurrekontua 451,15€koa estimatu da. Beraz jarri beharreko bermea 451,15 x 1,2 = 541,38€koa da. Obra amaieran, aipatu dekretuan ezartzen diren baldintzak bete direla ziurtatu beharko da dagokion agirien bidez, eta ezaugarri horiek ez betetzeak bermearen itzulpena baldintzatuko du.

HIRU: Baimena ematearen gaineko eskubideengatik indarrean dagoen ordenantza fiskalak ezarritakoa ordaindu beharko da.

4. Eper-txoko etxeari Lehen erabilera baimena emateko proposamena (2019HO300001).

2019ko urtarrilaren 17an, J.A.G.I.k Gaintxurizketa Goikoa bailarako 20ean kokatzen den Eper-Txoko etxearen lehen erabilera baimena eskatu zuen. Horretarako J.M.E. arkitektoak eta J.I.G. aparejadoreak sinatzen duten obra amaierako dokumentazioa aurkeztu du, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren eta Gipuzkoakoa Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargoko 1990eko abenduaren 19ko bisatu zigiluak daramatzana, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren 1990eko azaroaren 19ko bisita zigilua daramaten planoak, argazkiak eta eskriturekin batera.

Udal teknikariak egindako txostena ikusi ondoren, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: J.A.G.I.ri Gaintxurizketa Goikoa bailarako 20an kokatzen den Eper-Txoko etxearen lehen erabilera baimena ematea.

BI: Lehen erabilerarako lizentzia ematearen gaineko eskubideengatik 177,77 euro ordaindu beharko ditu.

IDAZKARITZA

5. Posta zerbitzua kontratatzeko esparru akordiora atxikitzeko proposamena (2019ID490001).

2011ko maiatzaren 18ko Udal Batzarrak hartutako erabaki bidez onartu zen udal hau Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralari atxikitzea.

Zentralak Posta zerbitzua kontratatzeko espediente hau irekitzeko asmoa du esparru akordioaren prozeduran jakinarazten denez: Posta zerbitzua.

Udal honek hornidura hori kontratatu behar du.

Posta zerbitzua kontratatzeko espedientea aztertu ondoren, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT. Atxikitzea Posta zerbitzua kontratatzeko espedienteari. Espediente hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazioen Zentralak irekiko du, 2011ko maiatzaren 18ko udal batzarrak onartutako atxikipen hitzarmenean ezarritako termino eta baldintzetan eta 2011ko otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuan jasotako arauei jarraituz.

BI.- Konpromisoa hartzea enpresa esleipendun enpresarekin kontratu eratorria sinatzeko, Aldundiak esparru akordioa formalizatu ondoren eta hark adierazitako epean, betiere.

HIRU.- Baimena ematea alkateari udal honi dagokion kontratu eratorria esleitzeko eta formalizatzeko.

EUSKARA

6. Euskara Talaiaren (Hezikuntza) 2019ko ekitaldia diruz laguntzeko proposamena (2019KU080002).

2019ko aurrekontuetan, Euskara Talaiaren (Hezikuntza) 2019ko ekitaldia diruz laguntzea jaso zen. Esleipenerako espedientea aztertu ondoren, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Euskara Talaiaren (Hezikuntza) izenean, J.A.k egindako eskaera ontzat jotzea.

BI: 2018-05-08ean Gobernu Batzordean onartutako aipatu erakundeak eta Lezoko Udalaren artean sinatutako Hitzarmenari dagokion 2019 ekitaldiko aurrekontua 7.00,00 €koa da. Beraz, aipatu ikasturterako dagokion dirulaguntza 7.000,00 eurokoa izango da eta 2993 (AD-60/2019) partidaren kargura egingo da.

HIRU: Ordainketa bi zatitan egingo da, proposamen honen onarpena jasota 4.900,00 (%70) eta behin ikasturtea amaituta eta zuriketa egin eta gero, beste 2.100,00 (%30), baldin eta balantzeak negatiboa izaten jarraitzen badu.

GIZARTE ZERBITZUAK

7. Gazteek etxebizitzak alokatzeko 2018ko diru-laguntzaren 2. ordainketa onartzeko proposamena (2018GZ050001).

P.G.N-ek egin du gastuaren zuriketa, eta horri buruz gizarte langileak egin duen txostena ikusirik, eta horri erantzuteko udal aurrekontuetan dagoen diru-izendapena aztertu ondoren, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: P.G.N-ek egindako gastuaren zuriketa onartzea.

BI: P.G.N-ri 2018. urtean onartutako alokairuaren diru-laguntzaren bigarren zatia ordaintzea(A-158/D-651/2018).

8. A.B.F.Mri etxez etxeko laguntza zerbitzua emateko proposamena (2019GZ010001).

Ikusi dut etxez etxeko laguntza jasotzeko A.B.F.Mk ek egin duten eskabidea eta gizarte langileak egindako gizarte txostena. Horiek horrela, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: A.B.F.Mri etxez etxeko laguntza zerbitzua ematea. Zerbitzua laguntza pertsonalerako izango da eta astelehenetik ostiralera ordu beteko bi saioetan emango da. Zerbitzua gutxitu edo gehitu daiteke beharren arabera.

BI: Zerbitzuagatik egin beharreko aportazio ekonomikoa hasiera batean 4,53€ orduko izango da. Onuradunaren pentsioa eta kontu korronteen eguneraketak egin ostean, zerbitzuaren aportazio ekonomikoa berrikusiko da.

9. Aiton Borda tabernako arduradunak aurkeztutako eskaera onartzeko proposamena (2019GZ320001).

Aiton Borda tabernan asteburuetan “Deskontalia”-ko menuak eskaintzeko baimen eskaeraren espedientea aztertu ondoren, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Onartzea N.N.ek Aiton Borda tabernarako aurkeztutako proposamena.

BERDINTASUNA

10. Lezoko udala eta Gaxuxa elkartearen arteko 2019ko hitzarmena onartzeko proposamena (2019GZ360001).

Gaxuxa Lezoko Emakume Taldeak aurkeztu duen programazioa eta diru-laguntza eskaerak aztertuta, eta horri erantzuteko udal aurrekontuetan dagoen diru-izendapena aztertu ondoren, Berdintasun zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: GAXUXA EMAKUME TALDEA-ri 14.500€ko diru-laguntza ematea 2019. urterako (AD- 37)

BI: Dirulaguntza izendu moduan onartzen zaio Gaxuxa Emakume Taldeari eta eransten den lankidetza hitzarmena sinatu beharko dute bi aldeek, betebeharrak zehazten dituena.

HIRU: Ordainketa bi zatitan egingo da. Lehena, diru-laguntzaren %70ari dagokiona, eskaera onartutakoan. Bigarren ordainketa, beste %30ari dagokiona, diru-laguntzaren zuriketa egin ondoren.

ALKATETZA ETA DELEGATUAK

11. Alkatearen erabakien kontu ematea.

Azken Gobernu Batzarra egin zen ezkero 2019ko urtarrilaren 28az geroztik, hartutako erabakien berri eman du alkateak.

GALDE ESKEAK

12. Galde eskeak

Ez da izan galde eskaerarik.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 9:05ean eman dio bukaera bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1432817tik 1432824ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta berrespena ematen diot alkatearen oniritziaz.

Eguna