2019KO OTSAILAK 25

Lezon, 2019ko otsailaren 25ean, astelehena, goizeko 8:00ean hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak BILKURA OHIKOA udaletxeko Gobernu Batzar aretoan, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca, Alkatearen, lehendakaritzapean, Maria Noemi Arberas Oses, Irlentz Ortega Ugalde, Miguel Ángel Sánchez Antúnez (EAJ-PNV udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (Eusko Sozialistak-Socialistas Vascos).

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

AKTA ONARTZEA

1. Egoki irudituz gero, 2019ko otsailaren 11an egindako bilkurako akta onartzea (2019ID210003)

Akta inolako aldaketarik gabe onartu da.

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

2. ALTZATE 16 EREMUKO hiri-antolamendurako plan bereziaren 1. aldaketa puntualari buruzko dokumentuak Eusko Jaurlaritzako ingurumen-organora igortzeko proposamena (2018H0400003).

2018ko abenduaren 27an J.M.A.U.k, Errenteria/Lezoko 16 area “ALTZATE” kontzertazio-batzordeko idazkari gisa, eskaera aurkeztu zuen hasiera emateko ALTZATE 16 eremuko hiri-antolamendurako plan bereziaren 1. aldaketa puntualari. Eskaerarekin batera aurkeztu zituen hasierako dokumentu estrategikoa (Prado y Somosierra Consultores-ek idatzia) eta hasierako dokumentazioa (ARKILAN Arquitectos Asociados S.L.P., ENDARA Ingenieros S.L. eta Pérez-Sasia Falces S.L.k idatzia).

Ongorioz, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Eusko Jaurlaritzako ingurumen-organora aipatutako dokumentuak euskarri digitalean, igortzea tramita ditzan, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen 211/2012 Dekretuaren 8.1 artikuluan xedatutakoaren arabera (21/2013 Legearen 18.3 art.).

BI: Dokumentu teknikoak eta ingurumen-ebaluazio integratuak Lezo eta Errenteria udalerriei eragiten dienez, Errenteriako Udalak ere bidaliko du egoki den dokumentazioa.

3. Elias Salaberria Hiribideko espaloia berritzeko OBRA KONTRATAZIOA: Bigarren zertifikazioa eta ondorioz dagokion faktura onartzeko proposamena (2018H0100002).

2018ko azaroaren 8an K18/0009 kontratua sinatu zen Construcciones Echaide, S.A. enpresarekin Lezoko Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzeko obra gauzatzeko. Kontratu honen zenbatekoa 217.850,57 € takoa da.

2019ko otsailaren 2an lanen zuzendaritza daraman A.E. (udal arkitektoak) eta I.E.k (udal arkitekto teknikoak) Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzeko obraren bigarren obra ziurtapena sinatu zuten, eta lanen esleipenduna den Construcciones Echaide S.A. enpresak bigarren ziurtapen horri dagozkion lanen faktura igorri du.

Obra zuzendariak lehen ziurtapena sinatu dutela ikusirik, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Aurkeztutako 44.757,00 eurotako (B.E.Z. barne) bigarren zertifikazioa eta ondorioz dagokion faktura onartzea, aipaturiko Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzea izeneko proiektuaren obra lanei dagokiena. (A-384 eta D-623).

GIZARTE ZERBITZUAK

4. AITON BORDAk 2018ko dirulaguntza dela eta egindako gastuaren zuriketa onartzeko proposamena (2018GZ360004).

AITON BORDAk egin du gastuaren zuriketa, eta horri buruz Gizarte Zerbitzuetako teknikariak egin duen txostena ikusirik, eta horri erantzuteko udal aurrekontuetan dagoen diru-izendapena aztertu ondoren, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: AITON BORDAk egindako gastuaren zuriketa onartzea.

Zuritutako diru kopurua onartutakoa baina gutxiago denez, falta den %30a ez da osotasunean ordainduko, eta ordaindu gabe dagoen kopuru horretatik zuritu ez duten kopurua kentzea proposatzen da.

BI: AITON BORDA-ri 2018. urteko diru-laguntzaren bigarren zatia ordaintzea.(2.697,65€ (AD-341)).

5. Aiton Borda tabernan laguntzaile berria kontratatzeko eskaera onartzeko proposamena (2019GZ320002).

Aiton Borda tabernan laguntzaile berriak kontratatzeko eskaeren espedientea azterturik, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: N.N.-ek O.Q.L. Aiton Borda tabernan laguntzaile gisa kontratatzeko egin zuen eskaera ez tramitatzea.

BI: N.N.-ek J.M.L. Aiton Borda tabernan laguntzaile gisa kontratatzeko eskaera onartzea.

HIRU: N.N.-ek L.O.M. Aiton Borda tabernan noiz behinka lan egiteko laguntzaile gisa kontratatzeko eskaera onartzea.

6. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren ekarpen ekonomiko berria onartzeko proposamena (2016GZ010002).

Ikusi dut EEL zerbitzuko erabiltzaila den C.B.Ben inguruan gizarte langileak egindako gizarte txostena. Horrela, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: C.B.Bek 2019ko otsailaren 1etik aurrera EEL zerbitzuagatik egin beharreko aportazio ekonomiko berria 4,53€ orduko izango da.

7. 2019.urteko GLL eskaeren zerrenda onartzeko proposamena (2019GZ020003).

2019ko GLL eskaerak onartzeko espedientea azterturik, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Onartzea 2019.urteko GLL eskaeren zerrenda. Gastua guztira 72.259,04€ (A-137).

KULTURA

8. 2019tik 2023ra Haurrentzako zerbitzua kontratatzeko kontratazio espedientea hastea (2018ID170003).

Haurtzaroaren zerbitzu modu integrala bere baitan hartuko duen zerbitzuaren kontratazioa. Hau da, haurrei garai ezberdinetan zuzendutako programa guztiak: ikasturtean eta astean zehar, ludoteka eta ikuskizunak eta udaran udalekuak.

2019tik 2023ra Haurrentzako zerbitzua esleitzeko prozedura esleipenerako espedientea aztertu ondoren, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: 2019tik 2023ra Haurrentzako zerbitzu kontratatzeko asmoa onartzea.

BI: 2019tik 2023ra Haurrentzako zerbitzua kontratatzeko kontratazio espedientea hastea, (jardunbide irekibitartez).

HIRU: 2019tik 2023ra Haurrentzako zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten baldintza pleguak onartzea.

LAU: Gastua onartzea [A-99/2019, A-101/2020, A-106/2021, A-107/2022, A-108/2023, A100/2019, A-102/2020, A-103/2021, A-104/2022, A-105/2023].

ALKATETZA ETA DELEGATUAK

9. Alkatearen erabakien kontu ematea.

Azken Gobernu Batzarra egin zen ezkero 2019ko otsailaren 11az geroztik, hartutako erabakien berri eman du alkateak.

GALDE ESKEAK

10. Galde eskeak

Ez da izan galde eskaerarik.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 8:30ean eman dio bukaera bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1432832tik 1432835era zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta berrespena ematen diot alkatearen oniritziaz.

Eguna