2017KO AZAROAK 30

Agiri mota

Lezoko Udaletxeko Biltzar Areto Nagusian, 2017ko azaroaren 30ean, osteguna, 19:30etan, eratu da OSOKO UDALBATZA, OHIKOA egiteko xedez, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca alkatearen lehendakaritzapean eta ondorengo zinegotzi hauek bertan direla: Maria Noemi Arberas Oses, Alfredo de la Puente Pagola, Enrique Figueroa Laboa, Irlentz Ortega Ugalde eta Miguel Angel Sanchez Antunez (EAJ-PNV udal taldea), Ainhoa Zabalo Loiarte, Mikel Arruti Salaberria, Igor Cordero de la Fuente, Angel Portugal Formoso eta Asier Irastorza Alustiza (EHBILDU udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos).

Ez da bileran izan Ainhoa Intxaurrandieta Ezkurra (EHBILDU udal taldea).

Bertan da eta egintzaren fede eman du udal idazkaria den Xabier Loiola Aristik.

Osoko bilkuran da ere udal kontuhartzailea, Pedro Etxarri Ollokiegi.

1. 2017ko irailaren 28an ohiko izaerarekin eta urriaren 20ean ezohiko izaerarekin egindako bileren aktak onartzea (2017ID200006 eta 2017ID200007).

Aktak ahobatez onartu dira inolako zuzenketarik gabe.

2. 2018 udal aurrekontuak hasieraz onartzeko diktamena (2017KO290006).

Honela dio diktamenak:

“2018ko Udal Aurrekontua lantzeko eta onartzeko tramitatzen ari den espedientea ikusirik, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2017ko azaroaren 23an egindako bilkuran, Jesus Maria Martiarena Jaca, Maria Noemi Arberas Oses, Miguel Angel Sanchez Antunez eta Jose Angel Sanchez Gallardo zinegotzien botoa alde dela eta Mikel Arruti Salaberria eta Asier Irastorza Alustiza zinegotzien aurkako botoarekin, behean heldu dena diktaminatu du osoko bilkurak onar dezan:

BAT: Hasierako onarpena ematea 2018. ekitaldiko Udal Aurrekontuari. Hona hemen aurrekontua atalez-atal zehaztuta:

Kap

AZALPENA

GASTUAK

Kap

AZALPENA

SARRERAK

2018

2018

1

Pertsonal Gastuak

2.820.500,00

1

Zuzeneko zergak

2.633.000,00

2

Gastuak ondasun arrunt.

2.906.500,00

2

Zeharkako zergak

160.000,00

3

Finantza gastuak

27.000,00

3

Tasak eta bestelako zergak

1.290.300,00

4

Transferentzia arruntak

1.409.500,00

4

Transferentzia arruntak

4.218.200,00

5

Kreditu Globala eta bes

142.000,00

5

Ondare sarrerak

21.500,00

6

Inbertsio errealak

627.500,00

7

Kapital transferentziak

85.000,00

8

Finantza aktiboak

12.000,00

8

Finantza aktiboak

12.000,00

9

Finantza pasiboak

475.000,00

GUZTIRA

8.420.000,00

GUZTIRA

8.420.000,00

BI: Informazio publikorako hamabost egunetako epea irekitzea, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta iragarki oholtzan iragarkia argitaratuz, alegazioak aurkez daitezen.”

Alkateak dio Mikel Arruti zinegotziak oposizioko zinegotzi baten liberazio eskatzen erregistratu duen eskaera ez dela gaurko osoko bilkuran eztabaidatuko, ezta aurrekontuei emandakin bezala, hurrengo osoko bilkurarako utziko dela.

Ainhoa Zabalok hartu du hitza eta aurrekontu gastuen inguruko zalantza zerrenda luzea azaldu du: gastu finantzieroak, telefono gastuak, bide hezkuntza, bide publikoen mantenimendu lanak, partehartzetako gastuak eta sentsibilizazio gastuak, ur sarearen sektorizazio gastuak, kale garbiketa eta hondakin bilketa zerbitzuetako gastuak, kultura arloko zenbait partida: iaz batzordeak erabaki behar zituen 41.000 €kin ez dela ezer egin, hainbat inbertsioetarako 26.000 €tako gastua zertarako den, …

Kale garbiketa eta hondakin bilketa gastuaren zenbatekoan ez datoz bat gobernu taldea eta oposizioa, lehenengoen esanez orain merkeagoa izango da zerbitzua eta oposizioaren ustez garestiago da, besteak beste, lehen udalak biltzen zituen papera, kartoia eta plastikoaren salmentagatik zituen diru sarrerak izango ez dituelako orain, San Marko Mankomunitateak egingo dituelako bilketa eta salmenta hori.

Herritarren parte hartze bidez erabaki eta egingo diren obrentzako kopuruak eta ingurumen sentsibilizazio kanpainetarako aurreikusitako gastuarekin ere zalantza eta eztabaida sortu da. Horren ondorioz ohartu gara osoko bilkurako deialdi espedientean eta zenbait zinegotzik duten aurrekontu dokumentua ez datozela bat, ezberdinak dira. Kontuhartzaileak dio azaro hasieran zinegotziei banatutako lehen zirriborrotik, batzorde informatiborako banatutakora aldaketa batzuk egin direla. Idazkariak ohartarazi du onarpenera aurkeztu den dokumentua deialdiko espedientean dagoena dela.

Mikel Arrutik esan du aurka bozkatuko dutela, nahiz eta dokumentuak iaz baino lehenago jaso haiek gero aldatu egin direlako eta lehenengoekin egindako lanketa ez duelako balio. Dio iaz adostutako gastuak ez direla gauzatu, ez partehartzearena, ez kulturako batzordeak erabaki behar zuena, ez gazteen alokairuen dirulaguntzarena. Aurka bozkatuko dutela enplegua sustatzeko aukerak aztertu ere egin ez direlako lorazaintza eta kale garbiketa eta zabor bilketa zerbitzuetan. Aurka bozkatzen dutela aurrekontuetan jasotako Kale garbiketa eta hondakin bilketa zerbitzua garestiagoa delako herriarentzat eta inbertsioetarako iaz baino diru gutxiago jarri delako. Beraz, eragiteko tresna izaera galdu duelako aurrekontuen onarpenaren aurka bozkatuko dutela dio.

Jose Angel Sanchezek dio egia dela iazko aurrekontutako zenbait gastuetarako adostasun gehiago lortu zela, denen ekarpenekin egin zirela. Gauzatu ez diren asmoak 2018an gauzatzea espero du, gazteentzako etxebizitza alokairuen dirulaguntzak adibidez.

Bozketa egin da eta diktamena onartu da aldeko zazpi botorekin (alkatea, EAJ-PNV Udal taldeko zinegotziak eta Euskal Sozialistak-Socialistas Vascos taldeko zinegotziarena) eta aurkako bost botorekin (bilkuran diren EH Bildu taldeko zinegotzienak).

3. 2017.ekitaldian Kreditu kobraezinak deklaratzeko diktamena (2017KO120002).

2013ko ekitaldira arte kobraezinak izan diren erreziboei dagokienez, Kontuhartzailetzako sailak aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta gero, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2017ko azaroaren 23an egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: Kaudimen-g

Eguna