2020KO OTSAILAK 5

Agiri mota

Lezoko Udaletxeko Biltzar Areto Nagusian, 2020ko otsailaren 5ean, 19:00ean, eratu da OSOKO UDALBATZA, Ohikoa egiteko xedez, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca alkatearen lehendakaritzapean eta ondorengo zinegotzi hauek bertan direla: Laura Martinez Vizuete, Irlentz Ortega Ugalde, Laura Muñoz Aguado, Ion Pombar Hospitaler eta Miguel Angel Sanchez Antunez (Lezoko EAJ-PNV udal taldea), Mikel Arruti Salaberria, Miren Ormazabal Urkizu, Aitzol Saizar Viaña, Ainhoa Inxaurrandieta Ezkurra, Axier Irastorza Alustiza eta Mireia Cuesta Unzain (Lezoko EHBILDU udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista).

Bertan da eta egintzaren fede eman du udal idazkaria den Xabier Loiola Aristik.

Bertan da ere udal kontuhartzailea, Pedro Etxarri Ollokiegi.

1. 2019ko azaroaren 28an ohiko izaerarekin egindako bileren akta onartzea (2019ID200010).

Mikel Arrutik euskaraz idatzitako aktaren errepasoa eskatu du akatsak daudelako. Euskara maila zaintzea eskatu du.

2. 107 Industri Poligonoko 3, 4 eta 5 lursailaren emakida demaniala kontratatzeko espedienteari jardunbide irekiaren bidez hasiera emateko diktamena (2019ID190001).

Lezoko Udala 107 Industri Poligonoko 3, 4 eta 5 lursailaren jabea da.

Lursail honek jabari publiko izaera du.

3 eta 4 lursailak, bakoitzak, 810 m² azalera dute. Lezon indarrean dagoen Hirigintza Antolakuntzarako Plan Orokorraren arabera hiri lurzoru bezala sailkatua eta merkatal erabilerara xedatuak dute.

5 lursailak, 1.513 m2ko azalera du. Lezon indarrean dagoen Hirigintza Antolakuntzarako Plan Orokorraren arabera hiri lurzoru bezala sailkatua eta aparkaleku erabilerara xedatuak dago.

Administrazio Publikoen Ondarearen 33/2003 Legearen 93 eta hurrengo artikuluak xedatzen dutena kontuan izanik.

Toki Administrazioko ondasunen Erregelamenduko 78 artikuluak eta ondorengoak jasotakoa kontuan izanik jabari publikoko ondasunen emakida esleitzerakoan, adierazitako artikulu horiek eta kontratu legediaren arabera arautuko dira.

Hori dela eta Arlo Publikoko 9/2017 Kontratuen Legearen 131 eta hurrengo artikuluek zein 156 eta hurrengoek xedatzen dutena kontuan izanda Batzorde Informatibo Orokorrak, 2020ko urtarrilaren 23an egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin eta bertan agindutako hizkuntzei dagozkien betebeharrak baldintza agiri administratiboan txertaturik, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: 107 Industri Poligonoko 3, 4 eta 5 lursailaren emakida demaniala Kontratatzeko espedienteari hasera ematea jardunbide irekiaren bidez.

BI: Kontratu hau arautuko duten Administrazio Baldintza Agiria onartzea.

3. URA Ur Agentzia eta Lezoko Udalaren arteko hitzarmena onartzeko diktamena (2020H0360001).

URA Ur Agentziaren eta Lezoko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko proposamena landu da ondorengo xedearekin:

Protokoloaren helburua da Uraren Euskal Agentziak eta Lezoko Udalak hartutako konpromisoaren baldintzak arautzea, Ekintza Plan bat adostu eta bi erakundeek Lezoko udalerrian dauden jabari publiko hidraulikoko ibai-ibilgu eta ertzetan egin beharreko lanetan eraginkorragoak izatea.

Hori dela eta 7/1985 Legearen 85 eta hurrengo artikuluetan, Tokiko Araubidean indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen duen 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 95 eta hurrengo artikuluetan, eta 2/2016 Legearen 93 eta hurrengo artikuluak xedatzen dutena kontuan izanik, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2020ko urtarrilaren 23an egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: URA Ur Agentzia eta Lezoko Udalaren arteko hitzarmena onartzea.

BI: Lezoko Alkateari hitzarmen hori izenpetzeko ahalmena ematea, baita berau garatzeko beharrezkoak diren gainontzeko agiriak ere.

4. Herritarrek jarritako alegazioei erantzuteko txostena onartu eta “Lezoko soinu-ingurua hobetzeko plana” onartzeko diktamena (2018H0430003).

Lezoko Udalak 2019ko apirilean osatu zuen “Lezoko soinu-ingurua hobetzeko plana” dokumentua, AAC Centro de Acústica Aplicada S.L. enpresak egina.

EAEko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 19. artikuluan adierazten dena betez, Udalak jendaurrean jarri zuen dokumentu hori hilabetez, bai EHAAn eta GAOn, baita Lezoko web orrialdean ere, 2019ko ekainaren 28tik 2019ko uztailaren 28ra bitarte.

Epe barruan aurkeztutako alegazioen erantzuna jasotzen duen txostena osatu da orain. Emandako erantzunek ez dute Ekintza Planaren dokumentuan aldaketa esanguratsurik eragiten.

Bestalde, EAEko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuaren 18. artikuluan jasotzen dena betez, udalerrian zarata eragiten duten azpiegituren kudeatzaileei eskatu zaie egoki deritzaien alderdiei buruzko txosten bat egitea, aipatu Dekretuan jasotako eskumenen araberakoa, horiek kontuan eduki ahal izateko Ekintza Planaren behin betiko onarpenean. Zehazki kontsulta egin zaie hurrengo erakundeei: Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentua, Pasaiako Portu Agintaritza eta ADIF.

Erakundeek erantzuteko izan duten epea 30 egun baliodunekoa izan da, eta ez da erantzunik jaso.

Horiek horrela, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2020ko urtarrilaren 23an egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak aldeko zazpi botorekin (alkatea, Lezoko EAJ-PNV udal taldeko zinegotziak eta udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista taldeko zinegotziarena) eta sei abstentziorekin (Lezoko EHBILDU udal taldeko zinegotzienak) erabaki du:

BAT: Herritarrek jarritako alegazioei erantzuteko txostena onartzea.

BI: “Lezoko soinu-ingurua hobetzeko plana” onartzea.

Mikel Arrutik dio, Batzorde Informatibo Orokorrean esan bezala, 2015ean zegoen egoeraren inguruko ekintza plana dela hau, bost urtetik behin errebisatu behar dena eta jadanik zaharkitua dagoena. Kritikatu du ere, jendaurreko epea hamabost egunez luzatzeko egindako eskaera ez onartu izana. Dio ez duela ulertzen hainbeste luzatu den prozesu batean opor aldian (uztailean) egindako jendaurreko epea luzatzeko eskaera ez onartzea. Baita ere eskatu du, herrian zarata iturri diren bi errepideen ardura duen Aldundiarekin eta jarduera zaratatsua duen Portuaren kudeatzaileekin Udalak hitz egitea, haiei neurri zuzentzaileak eskatzeko.

5. 2020. urtean udal langileen ordainsariak igotzeko proposamena (2020PE290001).

Gaia hau Batzorde Informatibo Orokorrean diktaminatu gabe dago, azken batzordeko galde-eskeetan komentatu zen bezala soldata igoerarentzako udal aurrekontuetan nahiko dirurik dagoen argituko duen kontuhartzailearen txostenaren zain zegoelako alkatea. Kontuhartzailearen aldeko txostena dago orain eta diktaminatu gabeko gaia gaurko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu ahal izateko aurrez gai zerrendan sartu edo ez, erabaki behar du osoko bilkurak. Osoko bilkurak aho batez onartu du proposamena gaurko bilkuran aztertzea eta bozkatzea.

Hori horrela proposamena irakurri da.

2020ko urtarrilaren 22an, 2/2020 Errege Lege-dekretua, urtarrilaren 21ekoa, argitaratu da Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE), sektore publikoaren esparruko ordainsariei buruzko premiazko neurriak hartzeari buruzkoa.

Aipatutako Errege Lege-dekretu horretan araututa daude langile publikoen 2020. urteko ordainsarien igoerak, eta, alde batetik, soldata igoera finkoa dago aurreikusita; eta horri, ekonomia haztearekin lotutako igoerari dagokion ehuneko gehigarria gehitu beharko zaio.

Hain zuzen, 2/2020 Errege Lege-dekretuak 3.Bi artikuluan hau xehatzen du:

  1. 2020an, sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen ordainsariak ezin izango dira gehitu 2019ko abenduaren 31n indarrean zirenak baino %2 baino gehiago, homogeneotasunaren arabera bi aldietarako, langileei dagokienez nahiz haien antzinatasunari begira.
  1. Horrez gain, Barne Produktu Gordinaren gehikuntza, 2019ko prezio konstanteetan, ehuneko 2,5era edo gehiagora iritsiko balitz, soldata beste % 1 igoko litzateke 2020ko uztailaren 1etik aurrera. Adierazitako ehuneko 2,5 horretatik beheragoko gorakaden kasuan, gehikuntza proportzioan murriztuzko da, aipatutako ehuneko 2,5 horrekiko izan duen murrizketaren arabera; beraz, hauek izan dira gehikuntzak oro har:

BPGd-a 2,1 bada: % 2,20

BPGd-a 2,2 bada: % 2,40

BPGd-a 2,3 bada: % 2,60

BPGd-a 2,4 bada: % 2,80

  1. Gainera, soldata-masaren %0,30eko gehikuntza osagarria baimendu ahal izango da, besteak beste, produktibitatea edo eraginkortasuna hobetzeko plan eta proiektuak ezartzeko, funtzio parekagarriak dituzten lanpostuen artean dauden osagarri espezifikoak berrikusteko, destino-osagarriak homologatzeko, edota pentsio-planetako ekarpenetarako.

Aipatutako Errege Lege Dekretuaren 2. kapituluko 3. artikuluan dio, aipatu ELD Tokiko korporazioetan eta bere mende dauden organismoetan aplikagarria dela, eta Lehen Xedapen Gehiagarrian dio ELDa oinarrizkoko aplikaziokoa dela.

Soldata igoeraren proposamena ordezkaritza sindikalarekin tratatua eta kontsentsuatua izan da 2020/01/28n egindako bileran, langile funtzionarioei nahiz laboralei aplikatzeko bideetan.

Horiek horrela, eta aipatu ELDak erretribuzioei dagokionez udal langileei aplikatzeko asmoz, alkatetza honek proposaturik Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: Udal langileen ordainsariak, eta ordainsarietan jasotzen diren kontzeptu guziak %2n igotzea 2020. urteko urtarrilaren 1etik aurrera, 2019ko abenduaren 31ean indarrean zeuden soldaten aldean.

BI: Barne Produktu Gordinaren (BPG) igoerari lotutako gehikuntzari dagokionez, behin datuak ezagututa, hala badagokio, hura aplikatzea 2020/07/01etik aurrerako ondorioekin, 2/2020 Errege Lege Dekretuan ezarritako baremoen arabera.

HIRU: 2020/01/01eko eraginarekin, soldata-masaren ehuneko 0,30eko gehikuntza osagarria baimentzea, besteak beste, produktibitatea edo eraginkortasuna hobetzeko plan eta proiektuak ezartzeko, funtzio parekagarriak dituzten lanpostuen artean dauden osagarri espezifikoak berrikusteko, destino-osagarriak homologatzeko, edota pentsio-planetako ekarpenetarako.

LAU: Aipatu igoerak aplikatzea udal langileen nominetan.

6. 2019ko udal aurrekontu aldaketaren kontu ematea (2019KO010003).

Alkateak onartutako aurrekontu aldaketaren kontu eman zaio osoko bilkurari, urtarrilaren 23ko batzorde berriemaile orokorrean egin bezala. Zehazki aldaketa honena:

  • 2019 ekitaldiko aurrekontuaren aldaketa, kreditu transferentziak, 2019-KALD-000007-00

Mikel Arrutik galdetu du kreditu aldaketa honetan festetako gastu partida handitzea erabaki denez ea Santakrutz festetan aurreikusitakoa baino gehiago gastatu den. Gogoratu du Jai Batzordean esan zela, Santakrutzetan aurreikusitakoa baino gutxiago gastatu zela.

Kontuhartzaileak dio litekeena dela, festa gastu partidara lotutako beste partidaren baten gastua igo izana. Begiratuko duela.

7. Udal Kontuhartzailearen txostenen berri ematea.

Udal kontuhartzailearen txostenen berri eman zaio osoko bilkurari, urtarrilaren 23ko batzorde berriemaile orokorrean egin bezala. Hauek dira banatutako txostenak:

  1. 2019ko 4. hiruhilekoari dagokion ordaintzeko bataz besteko epeari (OBE) buruzko txostena.
  1. 2019ko Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa (21/2003 Foru Arauaren 49.3 art.).

8. Udal talde Sozialistak aurkeztutako mozioa: Lezoko Udala atxikitzea elikagaien xahupenaren aurkako Euskadiko plataformara (2020AL050001).

Honela dio mozioak:

“LEZOKO UDALEKO ALDERDI SOZIALISTAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, LEZOKO UDALA ELIKAGAIAK XAHUTZEAREN AURKAKO EUSKADIKO PLATAFORMARA ATXIKITZEARI BURUZKOA

Lezoko Udaleko alderdi sozialistak MOZIO HAU aurkeztu du udalbatzak eztabaidatu eta erabakia har dezan.

MOZIOA

Elikagaiak xahutzea da nazioarteko erakundeen (FAO, NBE, OME…) eta Europako gobernuen agendan sartutako erronka nagusietako bat, mundu osoan duelako eragina (gizartean, ingurumenean eta ekonomian).

FAOren arabera, 1.300 milioi tona elikagai baino gehiago botatzen dira zaborretara; hau da, munduan ekoizten diren elikagaien heren bat.

Kalkuluen arabera, Euskadin, 350.000 tona botatzen dira. Pertsonako eta urteko 160 kg, gutxi gorabehera.

2015ean, NBEk Garapen Iraunkorrerako Helburuak argitaratu zituen. 12.3 helburua da «hemendik 2030era, munduan, txikizkako salmentan eta kontsumitzaileen artean alferrik galtzen diren per capita elikagaien kopurua erdira murriztea, eta elikagai galerak murriztea ekoizpen eta horniketa kateetan, uztaren ondorengo galerak barne».

Elika Fundazioaren bidez, Eusko Jaurlaritzak jarduketa-plan bat prestatu du Euskadin elikagaiak xahutzeari aurre egiteko.

Jarduketa-plan horren barruan, mozio honi erantsitako manifestua argitaratu nahi da, eta Elikagaiak Xahutzearen aurkako Euskadiko Plataforma sortu.

Esandakoaren arabera, Lezoko Udaleko alderdi sozialistak beharrezkotzat jotzen du mozioa udalbatzari aurkeztea, erabaki hau hartu behar den azter dezan:

ERABAKIA

  1. Lezoko Udala Elikagaiak Xahutzearen aurkako Euskadiko Plataformara atxikitzea, baita EUSKADIN ELIKAGAIAK XAHUTZEARI EZ manifestuan ezarritako konpromisoetara ere”

Jose Angel Sanchezek dio interesantea dela mozioa onartzea eta Plataformak antolatu ahal dituen ekintzetan Lezok parte hartzea.

Mikel Arrutik dio Lezon eta eskualdean gertuko elikagaien aldeko ekimen ugari daudela eta haiek ere bultzatu behar direla. Jose Angel Sanchezek bertako ekoizpena sustatzeko ordenantza fiskaletan onura eta hobariak gehitzearen alde hitz egin du, agian martxoan Musika Eskolako prezioak onartzeko egiten den ordenantza aldaketa baliatuz. Hauek izan daitezke adibide batzuk: onurak jartzeko agroaldeetako jardueren obra zergetarako, ustiaketen irekiera baimenetarako, ostegunetako merkatuan bertako produktuak saltzeko, etabar.

Mikel Arrutik dio neurri horiek hartzeaz gain, Lezoko lursailak balioan jarri behar direla helburu horietarako, Gaintxurizketa parke logistikoak egiteko baino.

Mozioa bozkatu eta ahobatez onartu da.

9. Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.

9.1. Jose Angel Sanchezek ondorengo kontuak aipatu ditu:

9.1.1. San Marko Mankomunitateko batzarrean sailkako hondakin bilketaren kontratua eta hondakin arriskutsuen bilketa kontratua luzatzea erabaki dela.

9.1.2. Behemendiko batzarrean, estatutuak moldaketa aztertzen ari direla, udalen bitarteko propio izaera izateko eta horrela errazteko Kontratu legearen araberako betebeharrak.

9.1.3. Ura Agentziakoak atzo egon zirela Lezon eta lehenbailehen egingo dutela ekintza planen zirriborroa.

9.1.4. Martxoaren 2-8rako astean, martxoaren 3an naturaren eguna dela eta, erakusketa bat egingo dela Eguzkirekin batera Jaizkibel Natura 2000 gai hartuta.

9.2. Miguel Angel Sanchezek Obra eta Zerbitzuak Saileko kontu ere, eman du:

9.2.1. Ijurko auzoan igogailua jartzeko proiektua idazten ari direla bizilagunekin hitz egin ondoren.

9.2.2.Igerilekuen kanpoaldean ume jolasak jartzeko lanak Urbycolan enpresari esleitu dizkiola Tokiko Gobernu Batzarrak.

9.2.3 Iturrin Poligonoko urbanizazio proiektuaren idazketa Injelan enpresari esleitu zaiola.

9.3. Jon Pombarrek Kultura saileko berri eman du:

9.3.1. Kultura eta Euskara saileko 2020 urterako aurreikusitako diru-laguntzak eta dagozkien hitzarmenak martxan jarri direla.

9.3.2. Liburutegiaren erabilera sustatzeko lanketa bat egiten ari direla liburuzainarekin.

9.3.3. Musika Eskolan lau hilabetetarako Oarsoaldeako enplegu planetik pertsona bat kontratatu dela materiala eta partiturak digitalizatzeko.

Eta Musika Eskolan oso balorazio ona egin dutela Eguneko Zentroan martxan jarritako musikoterapia tailerrarekin.

9.4. Irlentz Ortegak kirol sailaren berri eman du:

9.4.1. Parke osasungarrien ekimenak aurrera jarraitzen duela, Andreonen, Euskal Herria Plazan eta Lopene Plazan tresna berriak jarriz.

9.4.2. Gogoratu du datorren martxoaren 16an Lezoko VII. Mendi lasterketa egingo dela.

9.5. Laura Muñozek dio, Euskal Fondoak antolatutako jardunaldietara joan dela Bilbora otsailaren 19 eta 20an.

10. Galde-eskeak.

10.1. Mireia Cuestak eskatu du antolatzen diren kultur ekitaldietan euskararen presentzia indartzea, gero eta gehiago direlako gazteleraz antolatzen direnak.

Jon Pombarrek dio programazioa herritarrei aukerak ugaritzeko egiten dela eta eskualdeko eskaintza kontutan hartuta. Dena den hitz egingo duela Kultur teknikariarekin.

10.2. Mikel Arrutik zenbait galdera egin ditu:

10.2.1. Jose Angel Sanchez zinegotziaren ordainsariaren maila arrazoitzeko, EAJ eta PSEren arteko gobernu akordioa emango zitzaiela agindu zuen alkateak aurreko osoko bilkuran. Oraindik ez omen dute jaso.

Alkateak barkamena eskatu eta berak emango diola esan du.

10.2.2. Tafallako uholdeengatik osoko bilkurak tratatutako diru-laguntza zertan den galdetu du.

Alkateak dio ordaintzeko agindua emana dagoela.

10.2.3. Aralar kaleko bizilagunek eskaera egin zuten, osoko bilkuran tratatzeko. Hirigintza sailaren txostenaren zain zegoela esan zen azkeneko osoko bilkuran. Gaia zertan den galdetu du.

Alkateak dio gaia geldirik dagoela eta emango duela erantzun bat.

10.2.4. Euskal Dendak elkarteak Zaldunbordako inguruan eraiki nahi den merkatal guneari buruz aurkeztutako mozio proposamena zergatik ez den osoko bilkurara ekarri galdetu du.

Alkateak esan du erantzungo diola.

10.2.5. Gobernu taldeak, lorazainen, udal teknikarien eta Aldundiko iritzien kontra 22 platanondo kimatzeko lanak esleitu dituela jakin dutela eta, eskatu du lan horiek ez egitea eta esleipenarekin hartutako konpromisoa beste lan eta beharretan gastatzea.

10.2.6. Lezoko osasun zentrora ordezkapena egitera etorri den pediatra berria ez da euskalduna. Hori dela eta, eskatu du udalak Eusko Jaurlaritzako Osasun sailari eskatu diezaiola ordezkapenak mediku euskaldunekin egitea. Dio Lezon lan handia egin dela haurrek euskara ikasi eta erabili dezaten eta haien eskubideak eta legedia bete dadila eskatu du.

10.2.7. Udalaren osoko bilkurak bideoz grabatzeko EH Bilduk egindako eskaera aztertu den eta erantzunik jasoko duten galdetu du.

Alkateak ea galdera gehiago duen galdetu dio.

Asier Irastorzak galdetu dio alkateari ea egindako galderak erantzungo dituen gaur, hurrengo bilkuran edo zehazterik ote duen.

Alkateak dio galdera horiek erantzungo direla, bera zortzi urtetan egon dela erantzunik jaso gabe.

Jose Angel Sanchezek PSEko zinegotzi bezala egindako galdera batzuei buruzko bere erantzuna eman du. Euskal Dendak Zaldunbordako merkatal guneari buruzko mozioari dagokionez, berak ez duela inongo eragozpenik eztabaidatu eta bozkatzeko. Pediatraren arazoaren inguruan dio, Osakidetzak espezialitateetan duen arazo orokorra dela ordezkoen hizkuntza gaitasunarena. Osoko bilkurak grabatzeari buruz berak udal idazkariaren txosten bat eskatuko luke, zer kanal erabili, itzulpenak nola egin, nola editatu, nola jaso, etabar.

Mireia Cuestak esaten dio bere semeak pediatrak euskaraz artatzeko eskubidea duela.

Aktaren amaiera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 20:20ean eman dio buru bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1432766tik 1432773ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta berrespena ematen diot alkatearen oniritziaz.

Eguna