2019KO URRIAK 14

Lezon, 2019ko urriaren 14an, astelehena, goizeko 9:00ean hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak BILKURA OHIKOA udaletxeko Gobernu Batzar aretoan, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca, Alkatearen, lehendakaritzapean, Laura Martinez Vizuete, Irlentz Ortega Ugalde, Miguel Ángel Sánchez Antúnez (Lezoko EAJ-PNV udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista).

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

AKTA ONARTZEA

1. Egoki irudituz gero, 2019ko irailaren 30ean egindako bilkurako akta onartzea (2019ID210013).

Akta inolako aldaketarik gabe onartu da.

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

2. Caldereria Errotek 2013, S.L.ri, galdaragintza jarduera gauzatzeko Urune kalea 28an, obra eta jarduera baimena emateko proposamena (2013H0050003).

Calderería Errotek 2013, S.L.L enpresak, Lezoko Urune kalea, 28 zenbakian (Sagasti 103 Poligonoan), galdaragintza jarduera gauzatzeko, obra eta jarduera lizentziak eskatu zituen 2013ko uztailaren 18an.

2013-08-20an Alkatearen D 13/00742 dekretuz, jarduera espedienteren tramitazioari hasiera ematea erabaki zuen udal honek.

2013-09-27an Udalak Eusko jaurlaritzako Osasun sailak helarazitako jarduera sailkatuen osasun txostena jaso du, hau aldekoa delarik.

2013-11-11an Udalean jaso da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailetik bidalitako neurri zuzentzaileen ezarpenari buruzko Txostena.

2019-09-20an Eusko Jaurlaritzatik eta 2408 zenbakiko sarrera erregistro bidez, idatzia aurkeztu du, goian aipatu neurri zuzentzaileen ezarpenari buruzko txostenari dagokiona. Bertan lur zoru kutsatuaren harira ezarritako 4.neurri zuzentzailea indargabetzea eta lurzoru kutsatuaren prozedura ez hasteko ezaugarriak betetzen direla bermatzen da

Udal teknikariaren 2019-10-09ko aldeko txostena ikusi eta espedientea aztertu ondoren, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Calderería Errotek 2013, S.L.L. enpresari obra baimena ematea aurkeztutako proiektuan definitutako lanak burutzeko, aurkeztutako 16.606.75€ aurrekontuaren arabera eta ondorengo baldintzetan:

 • Obra, enpresa batek baino gehiagok, edota hainbat langile autonomoek egiten badute, obra gauzatzeko fasean segurtasun eta osasun koordinatzaile bat izendatuko da.
 • Obren edo instalazioen tamaina ez da adierazitakoa baina handiagoa izango, eta alde horretatik edozein neurri gainditzea hirigintzako arau-hauste zigorgarri gisa hartuko da.
 • Obrak hasi baino lehen beharrezkoak diren segurtasun neurriak hartuko dira, eta lanak dirauten bitartean langileen segurtasun eta osasuna bermatzeko indarrean dagoen araudia bete beharko da. Halaber, obra inguruan dabiltzan oinezkoen segurtasuna bermatzeko segurtasun neurriak hartuko dira.
 • Obra baimena memoriak definitzen dituen lanak egiteko da soilik, honenbestez ezingo da eraikinaren egitura osatzen duen elementurik aldatu, baldin eta aurretik dagokion proiektua eta egituraren kalkulua eta justifikazioa aurkezten ez badira.
 • Obrak ezingo dira burutu 21:00 eta 8:00 ordu bitartean, ez eta igande eta jaiegunetan. Udaltzainak baimendutako ordutegi kanpoan burutzen ari diren lanak gelditu araziko dituzte.
 • Obra burutzerakoan eraikuntza eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko 2012ko ekainaren 26ko D112/2012 dekretuak ezartzen duena bete beharko da, eta bertan ezarritako moduan kudeatu beharko dira sortutako hondakinak. Obra amaieran dagokion ziurtagiriak eskatu ahal izango ditu Udalak.
 • Obra lanak burutzeko obra hondakinentzat kontenedorea jartzea beharrezkoa ikusten bada, lurzoru publikoko okupazioaren eskaera egin beharko da dagokion tasak ordaindu ondoren.
 • Udalak obrak ikuskatzeko aukera izango du, bai obrak egiterakoan bai ondoren, lizentzia honetan ezarritako baldintzak bete direla egiaztatzeko
 • Lizentziak beti jabetza eskubidea kontuan izan gabe, eta hirugarrenei kalterik eragin gabe ematen dira, hau da, obra lizentzia eskuratzeak ez ditu beste baimen batzuen beharra ordezkatzen, konpondu nahi diren elementuak jabego partekatu batekoak badira.

  BI: Obra baimena ematearen gaineko eskubideengatik egunean dagoen ordenantza fiskaletan ezarritako kopurua ordaindu beharko du Udal tasa kontzeptuan 53,00€ eta Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergarengatik, (aurrekontuaren 16.606,75€ 5%a): 830,34€. Hots, guztira 883,34€

  HIRU: Calderería Errotek 2013, S.L.L. enpresari Jarduera baimena EMATEA galdaragintza jarduera gauzatzeko ondorengo baldintzetan:

  LAU: Jarduera baimena ematearen gaineko eskubideengatik egunean dagoen ordenantza fiskaletan ezarritako kopurua ordaindu beharko da, Gauzak horrela, 966,98m2 ko azalerari dagozkion zergak ordaindu beharko ditu. Hau da, 4.334,90€

  BOST: Egokitzapen lanak bukatu ondoren eta jarduera martxan jartzeko, dagokion teknikariak sinaturiko, honekin erantsita doan Jarduera sailkatuan aritzeko aurretiko komunikazioa eta egiaztatze teknikoko ziurtagiria beteta aurkeztu beharko dira, dagokion tasa ordaindu ondoren.
 • Honekin batera igortzen zaizkion Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak ezarritako neurri zuzentzaileak banan- banan betetzen dituela esaten duen agiria aurkeztu beharko da.
 • Añarbeko Urak igorritako ur zikinak kolektorera isurtzeko baimena
 • Suteen aurkako instalazioa abian jartzeko ziurtagiria aurkeztea.
 • San Markos Mankomunitatearekin hondakinak jasotzeko tramitazioa egin dualaren agiria.
 • Hondakin arriskutsuen kudeaketa ziurtagiria.
 • Instalazio elektrikoaren boletin elektrikoa
 • Jarduera baimenean Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak ezarritako neurri zuzentzaile guztiak betetzen direla adierazten duen ziurtagiria .

KIROLA

3. 2019 urteko aurrekontuari dagokion kirol entitateen ohiko lehiaketara bideratutako kirol jarduera garatzeko diru-laguntza banaketa arautzen duten oinarri-arau espezifikoak onartu eta deialdia argitaratzeko proposamena (2019KI100001).

2019 urteko aurrekontuari dagozkion ohiko jarduera garatzeko dirulaguntza deialdia esleipenerako espedientea azterturik, Gaztedia eta Kiroletako Zinegotzi Delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: 2019 urteko aurrekontuari dagokion kirol entitateen ohiko lehiaketara bideratutako kirol jarduera garatzeko diru-laguntza banaketa arautzen duten oinarri-arau espezifikoak onartzea. Oinarriak eransten dira

BI: Deialdia jendaurrean jartzea GAOn eta udaletxeko iragarki oholeko iragarki bidez.

HIRU: Deialdiari dagokion gastua onartzea (A-771).

ALKATETZA ETA DELEGATUAK

4. Datu pertsonalen babesaren eta informazioaren segurtasunaren inguruko egokitzapen zerbitzuaren kontratu eratorria esleitzeko proposamena (2018ID490001).

Diputatuen Kontseiluaren 2019ko martxoaren 5eko erabakian jasotako eskuordetza medio, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatuak 2019ko uztailaren 22ko foru aginduaren bitartez, GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A., N.I.F.A20686150 enpresarekin “Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez Datuen pertsonalen babesaren eta informazioaren segurtasunaren inguruko egokitzapen zerbitzua kontratatzeko esparru akordioa” burutzea ebatzi zuen, 4 sortari dagokionez.

Lezoko udalari dagokio, Foru Kontratazio Zentralak tramitatutako espedienteari atxikia dagoen erakundea den aldetik (D18/1019, 2018/10/16), eta hornidura interesatzen zaion neurrian, 2011ko otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuaren 6. artikuluarekin arabera, esparru akordiotik eratorritako kontratua esleitzea, formalizatzea eta gastua baimentzea.
Behin esparru akordioa sinatu ondoren, Udal idazkariak 2019ko urriaren 2an emandako txostenaren arabera, aipatu zerbitzuaren beharra dela eta, Datuen pertsonalen babesaren eta informazioaren segurtasunaren inguruko egokitzapen zerbitzua buruzko kontratua, Esparru Akordioaren 4. sorta burutzea erabaki den enpresa berari esleitzea.

Administrazio honek kontratatzea beharko duen zerbitzuaren zenbatetsiz, gutxi gorabehera, lehen urtean 6.873,60 €uroko gastua ateratzen da, BEZik gabe eta bigarren urtean 2.649,60 €rokoa.

Hori dela eta, 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 221. artikuluari jarraituz, bidezkoa da eratorritako kontratuaren 4. sorta GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A., N.I.F.A20686150 enpresari esleitzea, sinatutako Esparru Akordioan ezarritako baldintzetan.

Ondorioz, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

LEHENENGO.- Esleitzea GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A., N.I.F.A20686150 enpresari, “Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez Datuen pertsonalen babesaren eta informazioaren segurtasunaren inguruko egokitzapen zerbitzua kontratatzeko esparru akordiotik” 4. sortari dagokion eratorritako kontratu eratorria, esparru akordioa burutzea erabaki den baldintzetan.

BIGARREN.- Kontratua indarrean sartuko da 2019/10/01etik aurrera.

HIRUGARREN.- Baimentzea eta xedatzea GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A., N.I.F.A20686150 enpresaren aldeko gastua (AD-76).

5. Alkatearen erabakien kontu ematea.

Azken Gobernu Batzarra egin zen ezkero, 2019ko irailaren 30az geroztik, hartutako erabakien berri eman du alkateak.

GALDE ESKEAK

6. Galde eskeak

Ez da izan galde eskaerarik.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 10:20ean eman dio bukaera bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1432942tik 1432945ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta berrespena ematen diot alkatearen oniritziaz.

Eguna