2019KO AZAROAK 28

Agiri mota

Lezoko Udaletxeko Biltzar Areto Nagusian, 2019ko azaroaren 28an, 19:00etan, eratu da OSOKO UDALBATZA, Ohikoa egiteko xedez, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca alkatearen lehendakaritzapean eta ondorengo zinegotzi hauek bertan direla: Laura Martinez Vizuete, Irlentz Ortega Ugalde, Laura Muñoz Aguado, Ion Pombar Hospitaler eta Miguel Angel Sanchez Antunez (Lezoko EAJ-PNV udal taldea), Mikel Arruti Salaberria, Miren Ormazabal Urkizu, Aitzol Saizar Viaña, Ainhoa Inxaurrandieta Ezkurra, Axier Irastorza Alustiza eta Mireia Cuesta Unzain (Lezoko EHBILDU udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista).

Bertan da eta egintzaren fede eman du udal idazkaria den Xabier Loiola Aristik.

Bertan da ere udal kontuhartzailea, Pedro Etxarri Ollokiegi.

1. 2019ko irailaren 26an ohiko izaerarekin eta urriaren 16an ezohiko izaerarekin egindako bileren aktak onartzea (2019ID200008 eta 2019ID200009).

Mikel Arrutik zalantza du irailaren 26ko aktan, ordenantza fiskalak onartzerakoan, 2. Orrian aipatzen den bezala etxeetako ur-hornidura prezioan %2,5ko igoera onartu zenik. Eta aktan dioen bezala onartu bazen, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako 2020ko Lezoko ordenantza fiskalak zuzendu egin beharko direla atal horretan.

Bai idazkariak eta bai gainontzeko zinegotziek azaldu diote horrela izan zela, igoera horrekin onartu zirela uraren prezioak. Udaleko osoko bilkuran den udal kontuhartzaileak dio zuzendu egingo dutela argitaratutako igoerarik gabeko testua.

Beraz bi aktak, inongo aldaketarik egin gabe, onartu dira.

2. 2020 udal aurrekontuak onartzeko diktamena (2019KO290002).

Udal kontuhartzaileak azaldu du Batzorde Informatibo Orokorrean diktaminatutakoa eta aurrekontu dokumentuak barneratzen duena. Honela dio diktamenak:

“2020ko Udal Aurrekontua lantzeko eta onartzeko tramitatzen ari den espedientea ikusirik, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran, Jesus Maria Martiarena Jaca, Miguel Angel Sanchez Antunez, Laura Martinez Vizuete eta Jose Angel Sanchez Gallardo zinegotzien botoa alde dela eta Mikel Arruti Salaberria, Axier Irastorza Alustiza eta Miren Ormazabal Urkizu zinegotzien aurkako botoarekin, behean heldu dena diktaminatu du osoko bilkurak onar dezan:

BAT: Hasierako onarpena ematea 2020. ekitaldiko Udal Aurrekontuari. Hona hemen aurrekontua atalez-atal zehaztuta:

Kap

AZALPENA

GASTUAK

Kap

AZALPENA

SARRERAK

2020

2020

1

Pertsonal Gastuak

3.300.000

1

Zuzeneko zergak

2.596.500

2

Gastuak ondasun arrunt.

2.924.000

2

Zeharkako zergak

150.000

3

Finantza gastuak

10.000

3

Tasak eta bestelako zergak

1.356.000

4

Transferentzia arruntak

1.433.500

4

Transferentzia arruntak

4.561.500

5

Kreditu Globala eta bes

134.500

5

Ondare sarrerak

15.500

6

Inbertsio errealak

536.000

7

Kapital transferentziak

148.500

8

Finantza aktiboak

12.000

8

Finantza aktiboak

12.000

9

Finantza pasiboak

490.000

GUZTIRA

8.840.000

GUZTIRA

8.840.000

BI: Informazio publikorako hamabost egunetako epea irekitzea, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta iragarki oholtzan iragarkia argitaratuz, alegazioak aurkez daitezen.”

Mikel Arrutik Batzorde Informatibo Orokorrean EH Bildu udal taldeak aurkeztutako emendakinak gogoratu ditu. Lau sailkapen edo ardatz omen dituzte: ongizatea, ahalduntzea, genero berdintasuna eta energia berriztagarriak. Banan banan azaldu ditu batzordean aurkeztu zituzten emendakinak:

1.- 16500 programan, 17.orrialdean, 15.000 euroko gastua gehitzea proposatzen dute, ikerketa bat egiteko herrian energia berriztagarrien erabilera sustatzeko.

2.- 23130 programan, 25. orrialdean, Gizarte Larrialdietarako laguntzetan, dirulaguntza familiei partidan 10.000 euro gehiago jartzea proposatu du 25.000 eurotik 35.000 eurora.

3.-23150 programan, 27. orrialdean, berdintasun partidari 15.000 euro gehitzea, 15.000 eurotik 30.000 eurora igotzea proposatu du.

4.- 23160 programan, 28. orrialdean, adin txikikoen programan., ingurune irekiko programan 20.000 euro gehiago jartzea proposatzen du, 53.000 eurotik 73.000 eurora.

5.- 23170 programan, 29. orrialdean, bi aldaketa proposatu ditu Mikel Arrutik.

5.1.- Bazterkerirako 9.900 euro gehitzea, 100 eurotik 10.000 eurora gehitzea.

5.2.- Bazterketa arriskurako 25.000 euroko partida jartzea proposatu du. Aurtengo 18.000 eurotik 0 eurora pasa da. Horrela, Lezoko udalak Oarsoaldeako beste udalekin hartutako 25.000 euroko konpromisoa beteko litzake enplegu planaren partidak erabili gabe.

6.- 24100 programan, 31.orrialdean, enplegu planetarako 75.000 euro gehiago jartzea proposatu du, 125.000 euro ordez 200.000 euro jartzea.

Eta enplegu planen partida honetatik ordaintzen diren programa ezberdinetatik Kokatu programa azpimarratu du Mikel Arrutik, enpresak eta lan munduan sartzeko zailtasunak dituztenak harremanetan jartzen dituelako. Programa horiek bultzatu behar direla dio beste enplegu plan batzuk baino, udal departamentu ezberdinak dituzten aldi baterako beharrak osatzeko erabiltzen direnak adibidez, gero beste lan etorkizunik eskaintzen ez dutenak.

7.- 33800 programan, 24. orrialdean, herriko jaiak partidan 50 euro gehitzea proposatu du, 8.450 eurotik 8.500 eurora.

8.- Euskal jaiak antolatzeko partida berri bat sortzea proposatu du, 10.000 euro jarriz, urtero antolatzen den jai bat dela dio.

9.- 92200 programan, 53. orrialdean, Udalbiltzako kuota partidan 10.000 euro gehiago jartzea proposatu du, 10.000 eurotik 20.000 eurora pasaz, eta horrela Lezok dituen biztanleen arabera Udalbiltzako batzarrak erabakitako kuota ordaindu ahal izan dezan.

10.- 92400 programan 54.orrialdean, partehartzetarako 20.000 euro gehiago jartzea proposatu du, dauden 10.000 eurotik 30.000 eurora.

Eta horrekin bi partehartze prozesu egitea:

Lehenengoa, 90.000 euroko diru kopuru bat herritarrak erabakitzeko zertan gastatu nahi duten. Ez “eskatu eta eman” zentzuan, klientelismorik gabe, herritarrak konpromisoa eta ardurak hartuz. Guzti hori lantzeko prozesu bat.

Eta proposatzen duen bigarren prozesu partehartzaileak, haur eta nerabeen eskubideak bermatzeko egingo luke. Parte hartze prozesu hori hezkuntza eragile, udal teknikari, haur eta gazteekin bideratu beharko litzateke.

11.- 90.000 euroko partida sortu herritarrek prozesu partehartzaile bidez erabakitako inbertsioak egiteko.

Guztira 299.950 euroko diru gastua gehitzea suposatzen duten proposamenak egin ditu Mikel Arrutik eta haiek ordaintzeko ondoko hauek proposatu ditu:

1.- Inbertsioen zerrendatik 90.000 euro gutxitzea, teknikariak eta udal gobernuak erabaki dezatela zein kendu.

2.- 33000 programan, kale emankizunak, 15.000 euro kendu, Kultura departamentuak badituelako beste gastu partida batzuk.

3.- 37710 programan, 41. orrialdean, jubilatuen bazkaria partida kendu, 5.500 euro kendu, herrian zer beste behar dauden ikusita.

4.- 33800 programan, 44. orrialdean, 18.000 euro gutxiago jarri, 3.000 euro mendekostetan eta 15.000 euro Santakrutzetan. Aurtengo festen oso balorazio ona egin du festa batzordeak eta ez dira diru guztiak erabili, horregatik aurtengo kopuru berdinak mantentzearen alde azaldu da Mikel Arruti.

5.- 93100 programan, 57. orrialdean, 7.000 euro kentzea, aurtengoari gehitu gabe udal kontuhartzailearen soldatarako proposatzen den %13ko dedikazio osagarria.

6.- 9200 programan, 45. orrialdean, kreditu global partidatik 99.500 euro kentzea, dokumentuan proposatutako 134.500 euro ordez 40.000 eurotan uztea. Horrela 2018an kreditu globala partidak eduki zuen diru kopuru berdina edukiko luke honek, eta partida hau zertan gastatuko den ez duenez zehazten zenbat eta kopuru txikiagoa izan guztia gardentasunaren mesedetan izango dela dio Mikel Arrutik.

7.- 91200 programatik 49. orrialdean, oinarrizko soldatetatik, 70.000 € kentzea proposatu du, zinegotzien ordainsariak aurreko legealdiko kopuruetan mantentzeko, hiru liberazio oso nahiko direla iruditzen zaiolako Mikel Arrutiri.

Alkateak dio osoko bilkura honetako deialdiarekin batera banatu ziela intranet bidez, bilkurako kide guztiei EH Bilduren emendakinei buruzko erantzuna eta banatutakoa azaldu du. Eta esan du edo proposamen hau onartzen da edo aurkeztutako aurrekontu dokumentua. Honela dio emendakinei buruzko proposamenak:

480.03.231.30 Dirulaguntzak familiei 25.000+5.000= 30.000€

227.99.231.50 Berdintasuna 15.000+10.000= 25.000€

227.98.231.70 Gizarte Zerbitzuetako zorroa Konpromisua

227.99.231.70 Baztertuta izateko arriskuan dauden pertsonak 25.000(enplegu plana)*

421.99.241.00 Enplegu plana 125.000 (+25.000>231)*

421.03.922.00 Udalbiltza 10.000+10.000= 20.000€

227.97.924.00 Partehartzea 10.000+20.000= 30.000€

Inbertsioak 20.000€

Guztira 90.000€

500.01.929.00 Kredito globala 134.500-90.000= 44.500€

Bozketaren inguruan Udal idazkariak dio ohiko dela diktamena bozkatu aurretik aurkeztutako emendakinak bozkatzea. Alkateak dio ezin direla emendakinak banan bana bozkatu ez dutelako bakoitzaren finantzazioa zehazten. Eta horrela ezin denez bozkatu berak emendakinei intranet bidez aurkeztutako erantzuna bozkatzea edota aurrekontu dokumentua aurkeztu zen bezala onartzea.

Adostasunik ez dagoelako, alkateak Batzorde Informatibo Orokorraren dikatamena bozkatzea proposatu du.

Bozketa egin da eta diktamena onartu da aldeko zazpi botorekin (alkatea, Lezoko EAJ-PNV udal taldeko zinegotziak eta udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista taldeko zinegotziarena) eta aurkako sei botorekin (bilkuran diren Lezoko EHBILDU udal taldeko zinegotzienak).

Mikel Arrutik dio aurka bozkatu dutela aurrekontuak ez dituelako behar bezala jasotzen beraientzat garrantzitsuak diren lau ardatz (ongizatea, ahalduntzea, genero berdintasuna eta energia berriztagarriak). Badira erabat desadostasuna duten partidak, esate-baterako zinegotzien soldatetan %44aren gastu igoerak. Eta dio, tamalez, alkateak proposatutako bozketa sistemarekin gizarte zerbitzuen onurarako izango liratekeen aldaketak ere, ez direlako onartu.

3. 2019. ekitaldian kreditu kobraezinak ebazteko diktamena (2019KO120001).

2015ko ekitaldira arte kobraezinak izan diren erreziboei dagokienez, Kontuhartzailetzako sailak aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta gero, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: Kaudimen-gabeziagatik, preskripzioagatik, leku ezezagunean egoteagatik, bikoiztasunagatik, gehiegizko aitortutako eskubideengatik edota dena delakoagatik, aurkeztutako zerrendan jasotakoak kobraezintzat jotzea (90.940,32€), honako egoerak direla medio:

Zordunen egon lekua zein den ez jakitea

Bahitzeko ondasunik ez edukitzea, edo ondasun higiezinak izanik, hauen bahituaren kostua, zorraren kopuruarekiko neurrigabea izatea.

4. 2019ko udal aurrekontu aldaketaren kontu ematea (2019KO050002).

Alkateak onartutako aurrekontu aldaketaren kontu eman zaio osoko bilkurari, azaroaren 21eko batzorde berriemaile orokorrean egin bezala. Zehazki aldaketa honena:

 • 2019 ekitaldiko aurrekontuaren aldaketa, kreditu gehigarriak, 2019-KALD-000005-00 (2019KO050002).

5. Udal Kontuhartzailearen txostenen berri ematea.

Udal kontuhartzailearen txostenen berri eman zaio osoko bilkurari, azaroaren 21eko batzorde berriemaile orokorrean egin bezala. Hauek dira banatutako txostenak:

 1. 2019ko 3. hiruhilekoari dagokion ordaintzeko bataz besteko epeari (OBE) buruzko txostena.
 2. 2019ko Finantza eta Aurrekontuen arloko informazioa (21/2003 Foru Arauaren 49.3 art.).

6. 2020rako Oarsoaldeako Taxi Batzordeak adostutako taxi tarifak onartzeko diktamena (2019KO290004).

F.N.-k, Oarsoaldea, S.A.ren izenean, proposamena aurkeztu du, Oarsoaldeako taxi batzordeak 2019/09/27ko datarekin adostutako 2020rako eskualdearen taxi tarifak onartzeko.

Eskaera honekin batera, adostutako akordioa helarazten du eta bertan eskualdeko Udalen onarpenerako, ondorengo taulan jasotzen diren 2020rako taxi zerbitzuaren hiritar tarifa bateratuak zehazten dira:

1.TARIFA

2. TARIFA

Gutxienekoa

Egindako km

Itxaronaldia orduko

Gutxienekoa

Egindako km

Itxaronaldia orduko

5,2197

1,1209

22,0794

6,1015

1,7458

25,2643

1.TARIFA:

Tarifa lanegunetan, 7:00etatik 22:00etara aplikatuko da.

2.TARIFA:

Tarifa larunbat, igande eta erkidegoko nahiz tokiko araudian finkatutako jaiegunetan aplikatuko da. (Tokiko jaieguna irailaren 14a). Era berean, lanegunetan erabiliko da 22:00etatik 07:00etara, baita abenduaren 24ean eta 31n ere.

Gutxienekoa:

Gutxieneko tarifak 1,5 kilometroko ibilbidea edo 5 minutuko itxaronaldia sartuta dago.

Aurkeztutako eskaera aztertu ondoren, Batzorde Informatibo Orokorrak 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran emandako aldeko diktamenarekin, Osoko Bilkura honek ondorengoa erabaki du ahobatez:

BAT: Oarsoaldeako taxi batzordeak adostutako 2020rako eskualdearen hiritar taxi tarifak onartzea.

BI: Erabaki hau Oarsoaldea, SAra eta Eusko Jaurlaritzara jakinaraztea.

7. 2020. urteko plantila organikoa eta lan postuen zerrenda onartzeko diktamena (2019PE290004).

Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 13. artikuluaren arabera, lan postuen zerrendak eta plantillak, euskal administrazio publikoek bere barne egiturak arrazoibideratu eta eratu, langilego beharrak finkatu, lan postutan jarduteko eskatutako baldintzak zehaztu eta horietako bakoitza sailkatzeko bitartekoak dira.

Horiek horrela, eta ordezkaritza sindikalarekin gaia tratatu ondoren, 2020. urteko plantila organikoan eta lan postuen zerrendaren onarpen proposamenean, hurrengo aldaketak jasotzen dira 2019. urteko Plantila Organikoarekin eta Lan Postu Zerrendarekin alderatuz:

 1. Hurrengo lan postuak sortu dira:

  – Udaltzaingoko agentea. Lan postu honen ezaugarriak Lan Postuen Zerrendan jasoak daude.
 1. Dedikazio bereziko osagarria.
 • %13ko Dedikazio bereziko osagarria jarri eta ematen zaio Kontuhartzile lan postuari. Dedikazio Bereziko Tarteko Berariazko Osagarria, erabateko baliagarritasun modalitatekoa (Udalhitz 75. artikulua).
 1. Sailkapen taldearen aldaketa.
 • 7/2019 Legea, Euskal Autonomi Erkidegoko Poliziari buruzkoa indarrean jarri ondoren, ikuskapen eta oinarrizko eskalako postuak C1 taldean bersailkatzen dira.

Mikel Arrutik dio kontuhartzaile postuari %13ko dedikazio osagarria proposatzea ez dagoela motibatua ezta jusitifikatua, batzorde berri emailean sentidu horretan informatu zuela udal idazkariak.

Udal idazkariak gaurko bilkuran ere oharpen bera egiten du, erabakia ez dagoela motibatua lanpostuaren eginkizunen eta ezaugarrien inongo azterketan.

Alkateak dio batzordean esan zela zergatik proposatu den.

Horiek horrela, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak aldeko zazpi botorekin (alkatea, Lezoko EAJ-PNV udal taldeko zinegotziak eta udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista taldeko zinegotziarena) eta aurkako sei botorekin (Lezoko EHBILDU udal taldeko zinegotzienak) erabaki du:

BAT 2020. urteko udal plantila organikoa hastapenez onartzea.

BI: 2020. urteko lanpostuen zerrenda hastapenez onartzea.

Mikel Arrutik dio kuriosoa dela Batzorde Informatiboan Sozialista taldeko zinegotziak EH Bilduren arrazoiekin ados zegoela esatea baina bai orduan eta bai gaur diktamenaren alde bozkatzea.

Jose Angel Sanchezek dio batzordean berak soilik opor daten inguruko galdera egin ziola Pertsonal Teknikariari. Mikel Arrutik errepikatzen du batzordean esan zuela guztiz ados zegoela EH Bilduk egindako oharpenekin. Bakoitzak ikusiko duela zer egin eta zer esaten duen, dio Mikel Arrutik.

8. Produktibitate-osagarria ordaintzeko bideratuko den zenbateko globala onartzeko diktamena (2019PE290003).

Azken uteetan eta batez ere 2012/2017 urte artean, sektore publikoaren zerbitzuko langileen gastuei buruz eman ziren oinarrizko xedapenei jarraituz, Udalak aurrezteko neurriak hartu behar izan zituen, horien artean langileen gastuari eustea Legeak ezarritako neurritan.

Bide horretatik, 2019. urtean behar beharrezkoak izan diren lan ordezkapenak bakarrik egin dira (batez ere etxez etxeko langileenak), eta lan asko pilatu den uneetan ahalik eta gehien murriztu dira langile berrien kontratazioak. Arrazoi horregatik, zerbitzuen maila egokiari eusteko, langileek lan-karga handiagoak jasan behar izan dituzte.

Ildo honetatik, langileek izan duten jarduna errekonozitu eta saritzeko ordainsarietan dauden aukerak aztertuta, produktibitatearen sariaz baliatzea pentsatu da.

Produktibitate-kontzeptuak berak, berekin dakar osagarria jasoko duenak nahitaez jarduera batean aritzea. Hori dela eta, osagarria kalkulatzeko, 2019ko lanaldia bete izanaren ebaluazioa erabiltzea proposatzen da. Kalkulua egiteko, 2019ko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era arteko aldia erabiliko da.

Proposamena aurkeztua izan da ordezkaritza sindikalari, negoziazio prozeduraz bideratu da eta oniritzia jaso du 2019ko azaroaren 5n.

Ikuspuntu horretatik, Toki Administrazioko Funtzionarioen Ordainsari Araubideari buruzko 861/1986 EDko 5.5 artikuluan jasotakoari jarraikiz, Udalbatzari dagokio aurrekontuetan produktibitate-osagarrietara zuzendutako zenbateko globala zehaztea.

Mikel Arrutik dio EH Bilduri ez zaiola txukuna iruditzen udal langileen erosmen ahalmena berdintzeko, produktibitatearen osagarrira jotzea. Forma aldetik ez daudela ados.

Horiek horrela, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak aldeko zazpi botorekin (alkatea, Lezoko EAJ-PNV udal taldeko zinegotziak eta udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista taldeko zinegotziarena) eta aurkako sei botorekin (Lezoko EHBILDU udal taldeko zinegotzienak) erabaki du:

BAT: 81.284€ bideratzea udal langileei produktibitate-osagarria ordaintzeko 2019. urtean.

9. Mendekotasun prestazio ekonomikoen jarraipena egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Lezoko Udalaren arteko hitzarmena onartzeko diktamena (2019GZ360005).

1051/2013 Errege Dekretuak, abenduaren 27koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko Legeak ezarritako gutxieneko babes maila arautzen du, eta 12.6 artikuluan, ondorengoa xedatzen da.

“Autonomia erkidego edo Administrazio eskudunak egiaztatuko du prestazioa lortzeko baldintzak eta eskatutako betebeharrak betetzen direla, baldintza horien aldaketarik sor ez dadin, eta une oro kontrolatuko du familia inguruneko zaintzen jarraipena, horren bidez, zaintza horien egokitasuna eta kalitatea egiaztatzeko. Prestazio hori eten edo iraungitzeko eskumena izango du, hala badagokio".

185/2015 Dekretuak, urriaren 6koak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, xedatutakoaren arabera, mendekotasunaren inguruko prestazio ekonomikoen inguruko eskumena Foru Aldundiei dagokie.

24/2017 Foru Dekretuak, abenduaren 12koak, abenduaren 14ko 39/2006 Legeak, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta zainketa sustatzekoak, ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen ditu 2018ko urtarrilaren 1az geroztik. Prestazio ekonomiko horiek jasotzen dituzten titularrek izandako zaintzaren kalitatearen aldian behineko jarraipena arautzen da Foru Dekretu horretako 27. artikuluan, eta bertan xedatzen da Foru Aldundiak udalen bitartez egingo duela jarraipen hori, betiere udalen ordezkaritzarekin nahikoa izango den finantzaketa aurretik adostuta.

Gizarte zerbitzuen erakunde arteko mahaiaren barne, 2018ko abenduaren 20an izandako bileran, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalek lankidetza esparru bat ezarri zuten zaintzen kalitatearen jarraipena egiteko eta hori gauzatzeko Foru Aldundiak proposatzen die Gipuzkoako Udalei mandatu hitzarmen bat sinatzea.

Mandatuak 7 urteko indarraldia izango du, 2020ko urtarrilaren 1etik hasita.

Foru Aldundiak 2019. urtean egindako jarraipen bisita bakoitzeko 75,09€ ordainduko dizkio Lezoko Udalari. Luzapena izanez gero, ordainduko den kopurua izango da 2019ko zenbatekoa + gehienez sektore publikoaren zerbitzura dagoen pertsonalaren ordainsariak jasandako igoera.

Horiek horrela, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: Onartzea Gipuzkoako Foru Aldundiak Lezoko Udalari egindako kudeaketa mandatua mendekotasun prestazio ekonomikoen jarraipena egiteko.

10. Lezoko udalaren eta Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Partzuergoaren arteko udal biztanle erroldaren datuak egiaztatzeko hitzarmena onartzeko diktamena (2019ID360002).

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak eta Lezoko Udalak hitzarmen bat sinatu zuten 2015eko urtarrilaren 21ean (aurrez osoko bilkuran 2014ko azaroaren 27an onartutakoa) zeinaren bidez haiek Lezoko udal errolda kontsultatu ahalko zuten, IZFEren bitartekaritzarekin MUGI txartelak eman ahal izateko.

Agintaritzak MUGI sistema kudeatzen du, MUGI/Lurraldebus txartela bateratze tarifarioaren ardatza delarik Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio publiko kolektiboan.

Erabiltzaileek txartela hauek eskuratu ahal izateko zenbait kasuetan derrigorrezkoa da Gipuzkoan erroldatuta egotea.

40/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, 49. artikuluan, hitzarmenek barnean hartu beharko dituzten gaiak zehazten ditu; horien artean hitzarmena aldatzeko araubidea xehatzen da.

Egungo hitzarmenean ez da hitzarmena aldatzeko araubidearen ingurukorik adierazten. Hortaz, 40/2015 Legeko zortzigarren xedapen gehigarriko lehen atalean zehazten da hitzarmen guztiak legean aurreikusi denari egokitu beharko zaizkiola hiru urteko epean, legea indarrean jartzen denetik aurrera zenbatuta.

Kontuan hartuta egungo hitzarmenaren klausulak araubide juridiko berrira eta hitzarmenen gehieneko iraupenera egokitu behar direla, egokitzat jotzen da hitzarmena amaitutzat ematea elkarren arteko adostasunez, eta beste hitzarmen bat sinatzea.

Horrenbestez, aipatu hitzarmenaren edukia Udalarentzat interesgarritzat jotzen denez eta gaia aztertu eta eztabaidatu ondoren, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: Onartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eta Lezoko Udalaren arteko hitzarmen berria, Lezoko udal erroldaren lagapenari buruzkoa.

BI: Onartutako lankidetza-hitzarmen hau sinatzeko, Lezoko alkatea ahalmentzea.

HIRU: Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari erabaki honen berri ematea.

11. Datuen Babeserako Ordezkaria izendatzeko diktamena (2018ID490001)

Europar Batasuneko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (Erregelamendu Orokorra) 37. artikuluak xedatzen du "Agintaritza eta erakunde publiko guztiek" izendatuko dutela datuak babesteko ordezkari bat (DBO), eta kontrol agintaritzari jakinaraziko diotela. Datuak babesteko ordezkariaren (DBO) eginkizunak eta baldintzak Erregelamendu Orokorraren 38. eta 39. artikuluetan daude jasota. Ondorioz, Eusko Legebiltzarraren otsailaren 25eko 2/2004 Legearen ezarpen eremuan dauden administrazio publikoek, organismoek eta entitateek nahitaez izendatu behar dute datuak babesteko ordezkaria, eta izendapena jakinarazi behar diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari (DBEB), Bulegoa delako datu babesari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko kontrol agintaritza.

Erregelamendu Orokorrak ez ditu zehaztu izendapena egiteko betekizun formalak; baina, administrazio, organismo eta erakunde publikoen esparruan DBO izendatzeko borondatea administrazio-egintza bidez gauzatu beharko da (akordioa, ebazpena, ...). Tratamenduaren arduradunak erabakiko du zein administrazio-egintza baliatu, egoeraren arabera.

Lezoko Udalak, Gipuzkoako Kontratazio Zentralak jarraitutako prozeduraren ondoren, GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.ri esleitu dizkio, Segurtasun Eskema Nazionalera eta Datuak Babesteko Araudi Orokorrera egokitzeko zerbitzuak eta Datuak Babesteko Ordezkaria zerbitzuak.

Zerbitzu kontratua indarrean dago 2019ko urria 1a geroztik eta ondorioz Datuak Babesteko Ordezkaria izendatzea dagokio eta Datuak Babesteko Euskal Agentziara jakinarazi.

Guzti horregatik, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez erabaki du:

BAT: GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A izendatzea Lezoko Udalaren datuak babesteko ordezkari, eta esleitzea Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 39. Artikuluan aurreikusitako eginkizunak eta barneko lege ordenamenduak esleitzen dizkion gainontzekoak ere bai.

BI: Jakinaraztea izendapena interesdunari eta ematea ebazpenari Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak agintzen duen publizitatea

12. Udal artxiboko dokumentazioa ezabatzeko diktamena (2019ID100005).

2019ko irailaren 26an Osoko Bilkurak udal artxiboan gordetako serie dokumental jakin batzuen ezabapena onartu ondoren, dokumentu zerrenda berri osatuago baten ezabatzeko proposamena aurkezten da beren behin betiko kontserbaziorako “memoria historikoko” baldintzak ez dituztelako betetzen Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordeak (DOBAUBA-k) gauzatutako azterketen arabera.

DOBAUBA (Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordea) Eusko Jaurlaritzako erakunde bat da, dokumentazioaren balorea eta bere kontserbaziorako epealdiak ezartzeko balorazio azterketak gauzatzeko ardura duena.

Ezabatu dezakegun serie dokumentalen erlazioa ondorengoa da:

013.- IRPF likidazioak, 1989-2009 (7 kaxa) 016.- Nominak. Urteroko zerrendak ez beste guztia, 1991-2013 (55 kaxa)

020.- Ezinduentzako aparkatzeko txartela eskatzeko espedienteak, 1996-2014 (3 kaxa).

025.- Tratu txarren biktimei arreta psikologikoa eta juridikoa eskaintzeko espedienteak, 2010-2013 (kaxa ½)

039.- Obra txikien espedienteak: ur harrerak, 2001-2014 (7 kaxa).

077.- Pliego de data, 1989-1992 (2 cajas).

078.- Pliego de cargo, 1989-1992 (2 cajas).

093.- Plusbalioak, 1973-1999 (38 kaxa).

095.- Trakzio mekanikozko ibilgailuen zergaren erroldak, 1980-1992 (6 kaxa).

114.- Bankuko estraktuak eta bankuko zerrendak, 2001-2013 (16 kaxa).

117.- Nahitaezko diru-bilketarako eginbideak eta probidentziak premiamendu bidean, 1989-1991 (5 kaxa).

146.- Egoitza zentroetan aldi baterako egonaldietarako espedienteak, 2005-2013 (kaxa 1).

166.- Garabiak erretiratutako ibilgailuen espedienteak, 1990-2013 (6 kaxa).

184.- Ardurapeko seme-alaba bakoitzeko laguntza, 2003-2010 (kaxa ½).

185.- Taxi-bonoa, 2006-2012 (kaxa 1)

186.- Eguneko zentroan sartzeko eskaera espedienteak, 2005-2013 (kaxa 1)

187.- Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren eskaera (LPPE / PEAP), 2010-2014 (kaxa ½)

189.- Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren eskaera (ZLPE / PEVS), 2010-2014 (½ kaxa).

193.- Mendekotasuna baloratzea (MBE) eta baliabideetara bideratzeko RAI baremoaren eskaera, 2006-2014 (4 kaxa)

194.- Hirigintzako kontsultak, 1989-2014 (4 kaxa).

197.- Zerbitzuen eguneroko parteak, 1983-2001 (22 kaxa).

Covased-eko taulan azaltzen ez den dokumentazioa eta espurgatzeko dena:

- Inzidentzien kudeaketa (munigex H019), 2012-2014 (2 kaxa).

- Eskaerak erantzutea (H032, KU32), 2001-2014 (8 kaxa).

- Kopiak egitea (H033), 2010-2015 (kaxa 1).

- Udal aretoen erreserbak (AL01), 2011-2014 (2 kaxa).

- Beste erakundeetako erregistroak (IB01) (kaxa 1).

- Beka eskaerak, 2010-2014 (kaxa 1) Espedienteetatik ateratakoak

- Izen emateak udaleku eta ludotekakoak, 2010-2014 (5 kaxa). Espedienteetatik ateratakoak.

- Iberdrolako fakturak, 2007-2009 (4 kaxa).

Espurgatzeko guztira 260 kaxa inguru gehi plikak.

Guzti horregatik, Batzorde Informatibo Orokorrak, 2019ko azaroaren 21ean egindako bilkuran, emandako aldeko diktamenarekin, Udalaren Osoko Bilkurak ahobatez onartu du udal artxiboko aipatu dokumentazioa ezabatzea.

13. Adierazpen instituzionala: Abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna (2019AL050003).

EUDELetik eta EH Bildutik aurkeztutako bi testu daude abenduaren 3ko euskararen nazioarteko egunaren inguruan. Eudel-etik proposatutako adierazpenak honela dio:

“2019KO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNERAKO ADIERAZPENA
Bide berriak, modu berriak
Ongi etorri etorkizunera!

Jauzika dator euskara. Jauzika mendez mende. Jauzika egunez egun. Bihotzetik bihotzera jauzika. Eta, batez ere, ezpainez ezpain jauzika.

Bere eguna du gaur euskarak, Nazioarteko Eguna hain zuzen ere. Baina ongi asko dakigu euskal herritarrok eta euskal hiztunok gaur ospatzen duguna ez dela egunaren mugetara errenditzen. Jauzi egiten du euskarak egunaren mugez gaindi ere. Jauzi egiten du euskarak muga guztiez gaindi, gure ahoan bizi-bizi, gure belarrietan zernahitarako prest beti. Noranahiko euskara gurea, denona.

Zer genuke, bestela, gaur ospatzeko?

Bide luzea egina du euskarak, eta harekin batera euskal hiztunok eta euskaltzaleok, etorkizuna irabazteko etengabeko ahaleginean. Bide luzea du egina euskal gizarteak euskara plaza guztietara duintasun osoz eramateko. Eta asko lortu da. Jardunak berak erakutsi digu, erakusten digu egunero, ezinbestekoa dela bide horiek, gauzak egiteko moduak, etengabe eguneratzea, eraberritzea, irudimenez biziagotzea. Eta argi erakusten ari gara euskalgintzan ari garen guztiok prest gaudela, eta gogotsu, irakaspena barneratzeko eta praktikan mamitzeko.

Jarduerak adostu ditugu. Diagnostikoak hurbildu ditugu. Ekimenak josi ditugu elkarrekin. Elkarrekin ebaluatu dugu egindakoa. Elkarrekin hobetuko dugu hobetu beharrekoa.

Eta gizarteak erantzun sendoa eman du, onetsiz euskararen erabilera era iraunkor eta argian handiagotzeko estrategia eta molde berriak.

Badugu, bai, zer ospaturik aurtengo Euskararen Nazioarteko Egun honetan ere.

Ezagutzen ez genuen modu batean aktibatu zituen iazko gizarte-ariketa arrakastatsuak euskal hiztunak, neurri batekoak nahiz bestekoak. Aktibatu zituen, baita ere, herri aginteak eta askotariko gizarte-erakundeak, ikuspegi berri batetik. Eta, batez ere, estrategiak eta diskurtsoak eraberritzeko joera eta prestasuna aktibatu zituen.

Aldekotasuna, horrela, konpromiso eragingarri eta praktiko bihurtzeko bidean jarri zen.
Badator, hurbileko ostertzean, ekimen haren jarraipena. Euskaraldia berraktibatuko dugu, berriz ere denon arteko adostasun eta lankidetzan, eta hurrengo urteko Euskararen Nazioarteko Egunak izango du, ezinbestez, toki propioa ariketa sozial erraldoi horren ingurumarian.

Ez da, baina, horretara mugatzen euskararen erabilera areagotzeko eginahala. Ezin inola ere horretara mugatu. Alorrez alor landu beharra dago erabileraren landarea, sendo haz dadin.

Ugari dira berariazko lanketa eskatzen duten alorrak, eta horien guztien artean bada bat gizarte-bizitzaren gune-gunean dagoena: ekonomia, lana eta kontsumoa biltzen dituen arloa, hain zuzen ere, gizartearen eta herritarron bizitzaren motore nagusia baita.

Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten ekarriaren garrantzia ez da gutariko inorentzat ezezaguna. Bai baitakigu ez dela hizkuntza normalkuntzarik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan erro sakonik ez duenik.

Sendoak dira, alor horretan ere, eragile nagusiak egiten ari diren urratsak. Eta horietan lehena, zalantzarik gabe, euskararen erabilera askotariko erakundeen izaeraren ezaugarrien artean txertatzea dago.

Bide berriak, modu berriak, arlo sozioekonomikoan ere.

Estrategia berriak, beraz. Konpromiso berriak. Konpromisoari erantzuteko molde berriak. Praktika berriak.

Azken batean, aldekotasun eraldatzailea da gure gizartea, euskal hiztunok eta euskaltzaleok aktibatuz, bideratzen ari dena.

Bertan du euskarak etorkizuna.

Bide eta praktika berrietatik datorren etorkizuna.

Ongi etorri etorkizunera!”


EHBildutik proposatutako adierazpenak honela dio:

“EH Bilduren erakunde adierazpena Euskararen Eguna dela eta

Zioa

Aurten, 60 urte betetzen dira Eusko Ikaskuntzak, 1949. urtean, Euskararen Nazioarteko Eguna abenduaren 3an ospatzea erabaki zuenetik. Hirurogei urte igaro arren, oraindik orain, Euskal Herriko hizkuntza berreskuratzeko premia larriak bere horretan dirau.

Egia da euskaltzale eta ekintzaile askoren ahaleginak ez direla alferrikakoak izan, eta euskara orain dela 50 urte baino hobeto dagoela, askoz hobeto, baina ez aski.

Egia da, azken urteotan, lortu dugula Euskal Herriko lurralde guztietan aurrera urrats esanguratsuak egitea ere. Egun, inoiz ez bezala, euskaldunok berariazko erakundeak dauzkagu: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, alde batetik; Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan, bestetik; eta Nafarroa Garaian, azkenik. Baina ez daukagu hizkuntza politika bateraturik. Eta, gaur gaurkoz, asko egin dezakegu hainbat eremutatik hasita.

Badakigu, nola ez, edozein hizkuntza gutxituren arazo behinena, transmisiotik harago, erabilera dela, hizkuntza biziberritzea berau erabiltzea dela, alegia. Baina euskararen erabilera, xedea bada ere, ez da areagotuko, oinarrian ez badu hiztun talde zabala, sendoa, trinkoa eta engaiatua.

Hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuaz ari garenean bi elementu izaten ditugu beti buruan. Batetik, hizkuntza hori normalizatzeko pertsonek hizkuntza gutxitua ezagutu behar dute, eta, bestetik, pertsona horiek hizkuntza erabili ahal izateko espazioak behar dituzte. Biak ala biak dira beharrezkoak, baldin eta hizkuntza hori normalizatuko bada.

Horregatik diogu lurgune euskaldunek edo arnasgune geografikoek berebiziko garrantzia dutela euskararen normalizazio prozesuan. Euskaldun kopuru handia duten herriak eta auzoak dira euskaraz normaltasunez eta naturaltasunez bizi direnak, eta normalizatutako edozein hizkuntzak bete beharko lituzkeen funtzioak betetzen ditu euskarak, herri horien egunerokoan.

Baina urrats berriak egin behar dira, lurgune euskaldunen eta arnasguneen garapen iraunkorra bermatzeko oinarriak proposatuz. Izan ere, eremu horiek sendotzean eta zabaltzean datza normalizazio prozesu orokorraren arrakasta, hein handi batean.

Ugari dira berariazko lanketa eskatzen duten alorrak, eta horien guztien artean bada bat gizarte bizitzaren erdigunean dagoena: ekonomia, lana eta kontsumoa biltzen dituen arloa, hain zuzen ere, gizartearen eta herritarron bizitzaren motor nagusia baita.

Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten ekarpenaren garrantzia ez da gutariko inorentzat ezezaguna. Bai baitakigu ez dela hizkuntza normalizaziorik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan erro sakonik ez duenik. Sendoak dira, alor horretan ere, eragile nagusiak egiten ari diren urratsak. Eta horietan lehena, zalantzarik gabe, euskararen erabilera askotariko erakundeen izaeraren ezaugarrien artean txertatzea dago.

Erakunde adierazpen proposamena:

Hori horrela, Lezoko Udalak, honako konpromisoak hartzen dituela adierazten du 2019ko Euskararen Nazioarteko Egun honetan:

 1. Erakundeak lehentasunez erabiltzea euskara, bere jakinarazpen eta gainerako erakunde, hornitzaile zein elkarteekiko harremanetan.
 2. Gure administrazio publikoaren kontratuetan hizkuntza irizpideak zehaztea eta ezartzea.
 3. Administrazio publikoen kontratazioetan ziurtagiriak —Bikain eta Bai Euskarari, besteak beste— bateratu eta indartzeko neurriak hartzea.
 4. Euskararen erabilera sustatzen duten hainbat tresna sustatzea. Hala nola, softwarea eta oinarrizko aplikazioak euskaraz, astialdirako IKT produktuak, .eus domeinua eta euskararen erabilera interneten.
 5. UEMA babestu, indartu eta zabaltzea, gure herria UEMAko partaide izan dadin betebeharreko pausuak emanez.
 6. Urte askotako hitzarmenak sustatzea euskarazko tokiko komunikabideen jasangarritasun ekonomikoa eta egonkortasuna bermatzeko.
 7. Euskararen erabilera eta presentzia bermatzea erabiltzen ditugun komunikabide guztietan.
 8. Kirol arloa euskalduntzeko bidean lan egitea, federazioarekin eta tokiko klubekin elkarlanean.
 9. Gazteentzako euskarazko aisialdi zerbitzuak sustatu eta zabaltzea.
 10. Familia eremuetan euskararen erabilera eta transmisioa sustatzea.
 11. Migratzaileentzako laguntza ildoak aktibatzea, euskara ikasteko eta euskal kulturara hurbiltzeko aukera izan dezaten.
 12. Enpresetan euskararen erabilera normalizatzeko ekimenak aktibatzea, euskara laneko eta zerbitzuetako hizkuntza izan dadin.
 13. Jarduera arau emailea garatzea, enpresetan euskara erabiltzeko planak indarrean jartzeko.
 14. Eremu guztietako eragileekin —hau da, enpresa elkarteekin, sindikatuekin, gremioekin, merkataritza ganberekin eta beste hainbat erakunderekin— akordioak lortzea, euskararen normalizazioa bultzatzeko lana har dezaten.
 15. Herriko gizarte eragile eta euskalgintzarekin batera elkarlanari eustea.”


  Alkateak eta EH Bilduko bozeramaileak bilkuran adostu dute Eudelen adierazpenari EH Bilduren adirazpenaren 15 konpromisoak gehitzea eta testu bateratu hori bozkatzea. Aipatu testu bateratua ahobatez onartu da.

14. Adierazpen instituzionala: Azaroak 25, Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna (2019AL050004).


EUDELetik eta EH Bildutik aurkeztutako bi testu daude azaroaren 25eko emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren inguruan. Eudel-etik proposatutako adierazpenak honela dio:

“AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
“EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA”
INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI ERREPARAZIORAKO TOKIKO EKINTZAK

Azaroaren 25a (Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) dela-eta, indarkeria mota honen egitura-izaera nabarmentzen dugu, eta gure konpromisoa agertu nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko. Era berean, nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita, berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak proposatzea esku-hartzearen alor guztietan: prebentzioa, hautematea, arreta, babesa, koordinazioa eta justizia, arreta berezia jarrita biktimei eta bizirik atera diren pertsonei erreparazioa ematean.

Biktimei erreparazioarako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide-urraketa bizi aurreko egoerara lehengoratzeko beharrezkoak diren ekinzak martxan jartzea. Indarkeria matxistaren biktimen kasuan, xedetzat hartzen da biktimaren bizi-baldintzak funtsean hobetzea, urratutako eskubideengatik erreparazioa jasota eta eragindako minetik berrezarrita. Era berean, ahalduntze-prozesua bultzatu behar da, indarkeria-egoerari aurre egiteko gaitasuna eta autonomia indartu dezaten.

Tokiko gobernuek biktimei arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun erantzukizuna eta eskumena gure gain hartzen dugu, gure herri eta hirietan indarkeria matxista jasaten duten emakumeengandik hurbilen gauden erakundeak garelako. Politikarien eta teknikarien bultzada koordinatuarekin, tokiko erakundeen esku-hartzea funtsezkoa da erreparatzeko prozesuan, komunitateko bizitza berrezartzen laguntzeko eta biktimei erreparazio publiko eta soziala emateko, indarkeria matxistaren biktimen eta bertatik bizirik atera diren pertsonen inguru hurbilenean.

Horren ildotik, Berdinsareako (Berdintasunaren aldeko eta emakumeekiko indarkeriaren aurkako Euskadiko udalen sarea) udaletako berdintasun-teknikarien lana oinarrizkoa eta balio handikoa da, udaletan ekintzarako orientazio eta irizpide komunak eskaintzeko, batez ere, udal txikienetan. Hain zuzen, erreparazioari dagokionez, Indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintzen gida bat prestatzeko lanean ari dira, tokiko erakundeek indarkeria matxistaren biktimek ordaina jasotzeko duten eskubidea praktikan jarri eta zehaztu ahal izan dezaten, udal eskumenaren esparruan.

Tokiko gobernuek konpromiso politikoak betetzeko jardun nahi dugu, eta, horren bidez, indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazten lagundu, honela:

 • Biktimen eskubideak arreta-prozesu osoaren erdigunean jarrita, euren beharrizan eta eskariei entzunez eta arreta emanez.
 • Langile espezializatu eta kualifikatuak edukita, erreparazioaren ikusmoldetik, ikuspegi feministarekin.
 • Erreparaziorako eta ahalduntzeko esku-hartze prozesu guztietan, kudeaketa eta azkartasuna bermatzeko lan eginez.
 • Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta erreparaziorako baliabideak egituratzeko, indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat lehengoratuko dela eta urratutako eskubideak berrezarriko direla bermatzeko.
 • Talde feministekin eta tokiko emakumeen elkarteekin modu estuan lankidetzan arituta, berdintasun-politikak eta ekintzak diseinatzeko, biktimei eta bizirik atera diren pertsonei arreta eta erreparazioari dagokionez.
 • Era berean, dei egiten diegu herritar guztiei, udalerri guztietan A25 dela-eta antolatuko diren salaketa- eta aldarrikapen-ekintzetan modu aktiboan parte har dezaten.

EH Bilduk aurkeztutako adierazpen proposamena hau da:

“AZAROAK 25, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Azaroaren 25a, emakumeen kontra burutzen den indarkeria mota oro, guztiz onartezina dela esateko eguna da; gainera, indarkeria sortzen duten eragile eta egitura guztiak errefusatzen ditugula esateko eguna da, eta gure herrian ez dugula ez bakerik ez normalizaziorik izango emakume izate hutsagatik emakumeak hiltzen eta erasotzen jarraitzen den bitartean aldarrikatzeko eguna. Horregatik, egun honetan erakunde publikook, borroka horretan dugun lehentasunezko eragile-izaera berretsiz, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu.

Beraz, Lezoko Udalaren EH Bilduko taldeak honako adierazpen instituzional hau aurkeztu nahi du, Osoko Bilkuran eztabaidatu eta ondoren onartzeko.

ZIOA:

Azaroaren 25a “Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna” dela eta, Lezoko Udal honek, bere egiten du gure lurralde, herrialde eta herriak, indarkeria matxistarik gabeko gune gisa eraikitzeko ardura. Eta lehentasunezko konpromiso politikoa berresten du indarkeria mota horren adierazpen guztien kontrako borrokan, egiturazko jatorriaren eta betikotzen duen normalizazioan eraginez, orden sozial patriarkala ezinbestez aldatzeko eta, emakumeak libre biziko diren justizian eta berdintasunean oinarritutako elkarbizitza eta emakumeen eta gizonen arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko xedez.

Euskal Herrian, estatistikak aspalditik ari dira agerian uzten indarkeria matxistak gora egiten jarraitzen duela: urtea hasi denetik 3 emakume erail dituzte. Hala ere, ezin dugu ahaztu indarkeria honen adierazpen gehienek, egunero gertatzen direnak, normalizatuak eta ikusezin jarraitzen dutela.

Nola hedabideak, publizitatea, telebista, hezkuntza eredua, emakumeen errepresentazio justuaren falta eremu guztietan edo euren presentzia genero estereotipo eta rol diskriminatzaileak bultzatuz, hala sinesmenak, praktikak eta jarrerak, besteak beste, injustua den eta emakumeak gutxiesten dituen orden sozialaren parte dira. Orden hori soziala, kulturala, ekonomikoa eta sinbolikoa da, bizitzaren arlo guztiak blaitzen ditu, publikoak nahiz pribatuak, eta, emakumeak genero mandatu patriarkalpean izateko asmoz, indarkeria matxistaren adierazpen guztiak erabiltzen ditu.

Erailketa matxistek gero eta arreta mediatiko gehiago erakartzen duten heinean, (gehienetan emakumeak berriro biktimizatzeko edo erantzukizuna emakumeengan uzteko kontakizunekin), jendarteak irmoki gaitzesten ditu. Gure ardurak, ordea, haratago joan behar du: indarkeria mota latz hauek legitimatzen eta errazten dituzten indarkeria matxistak, mezu eta adierazpen desberdinen bidez egindakoak guztiak, ikusarazi behar baititugu: jendartean onarpen zabala dutenak eta normalizatuak mantentzen direnak, emakumeek egunero jasaten dituztenak, eta hala izan ez arren intentsitate baxu gisako identifikatzen direnak. Besteak beste, musika munduko hainbat letra zein jarrerek, film zein bideojokoetako rolek edo hedabideek transmititzen duten indarkeria sinbolikoaz ari gara, emakumeen bizitzak eta gorputzak kontrolatzeko saiakerak, eremu guztietan femeninotzat jotzen denaren gutxiespenenaren bidez gauzatzen den indarkeria psikologikoaz edo soldata txarretan edo lan baldintza prekarioetan antzeman dezakegun indarkeria ekonomikoaz ari gara.

Aurten, mugimendu feministaren beste mugarri batean, milaka emakumek hartu dituzte Euskal Herriko kaleak, aski dela ozen esateko; milaka emakumek planto egin dute emakumerik gabe mundua gelditzen dela agerian jartzeko; eta beste horrenbestek aldarrikatu dute sistema judiziala patriarkala dela eta emakumeak babestu beharrean ardura haien bizkar uzten ari dela, erasotzaileak justifikatuz.

Feminismoak erakutsi digu errealitate bat aipatzeak ikusgai bihurtzen duela: indarkeria, bere adiera guztietan, gizonen eta emakumeen arteko egiturazko ezberdintasunak mantentzeko tresna nagusietako bat den heinean, ikusezin bihurtu da eta alderdi pertsonalei garrantzi handiegia ematen zaie, eta ikusarazi nahi digute indarkeriazko gertakariak arrazoi pertsonalen ondorio direla eta ez arrazoi sozialen ondorio. Ez da nahikoa indarkeria-adierazpen jakin batzuk aipatu eta salatzea, horrelako gertakari latz bat gertatzen den bakoitzean; gertakaria eragin duten arrazoietara jo behar da, sustraira jo behar da, eta hori egitea, erakundeon ardura ere bada.

Zeharkako esku hartze integralak eta iraunkorrak abian jarri behar ditugu: biktimizazio bikoitza baztertuta, emakumeak subjektu aktibo gisa hartuko dituzten esku hartzeak; errudun bilakatuko ez dituen esku hartzeak eta, ahots propioa, eragile aktibo diren neurrian, aitortuko dizkieten esku hartzeak. Horretaz gain, bermatu behar ditugu genero ikuspegi ahalduntzailea barnebiltzen duen artatze sistema eta erreparazio prozesuak, bai banakoak, bai kolektiboak. Giza eskubideaz ari garen heinean, instituzioen betebeharra da, alegia, mota guztietako indarkeriarik gabeko bizitzak izateko eskubideaz.

Eta zeregin hori, gure egin behar dugun konpromiso hori, gizartea osatzen dugun eragile guztiok gure egin behar dugu, hala egiten ez badugu, indarkeria matxistari eusten jarraituko dugulako. Denon erantzukizuna delako bakoitzaren eragin-eremutik aurre egitea, indarkeria matxista sortzen, biderkatzen edo normalizatzen duten heinean gure instituzio eta erakundeak aldatzea: erakunde publikoak, kultur eragileak, hedabideak, lan arloko eragileak eta eragile ekonomikoak, ahaztu gabe banakakook dugun ardura.

Tokiko erakundeak, indarkeria matxista guztien kontra jarduteko eremu egokiak dira: erakundeak, eskolak, aisialdi edo kirol guneak, etab., betiere jendartea osatzen duten kolektibo eta arlo guztien artean burutu beharreko lana da, denok interpelatzen gaituen arazo soziala den heinean.

Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo adierazi nahi dugu Euskal Herria feminista, justu eta ekitatezko baten aldeko aldarrikapena, bide horren eraikuntzan honako konpromiso hauek gure gain hartuz:

PROPOSAMENA:

1.- Lezoko Udal honek, Emakumeen Munduko Martxak bultzatutako indarkeria matxistaren aurreko erantzun-protokoloa bere egiten du.

2.- Lezoko Udal honek Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak handitzeko, berdintasun-zuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean sendotzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko.

3.- Lezoko Udal honek herritarrentzako, eta bereziki emakumeentzako, dauden baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu eta dagokion lurralde mailan, indarkeria matxistaren kontrako zerbitzu-sarearen funtzionamendu egokia, elkarlana eta koordinazioa bultzatuko du, beti ere, kontuan hartuz adin txikikoak eta biktimen seme-alabak.

4.- Lezoko Udal honek, neskei, gazteei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntza jarduerak abiatuko ditu, besteak beste ondorengo gaiak jorratu ahal izateko modu iraunkorrean: autodefentsa feminista, bikote harremanak eta harreman sexu-afektiboak, amodio erromantikoak, sexualitate libreak, etab.

5.- Lezoko Udal honek, nerabeei eta gazteei zuzendutako sentsibilizazio eta formazio jarduerak iraunkorrak abiatuko ditu emakume eta gizonen arteko harreman parekideak sustatzeko xedez, zehazki: hezkuntza sexu-afektiboa lantzeko, indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko onespena lantzeko, maskulinitate ereduak lantzeko, etab.

6.- Lezoko Udal honek, indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidea lantzeko jarduera iraunkorrak martxan jarriko ditu besteren artean, omenaldiak, zineforumak, bisibilizazio ekimenak (kaleen izenak edo jardunaldiak, kasu), kalte-ordainketak, akonpainamendu soziala, etab. jasoz.

7.- Erakunde honetatik, hau da, Lezoko Udaletik, borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean.

8.- Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte har dezan.”

Alkateak eta EH Bilduko bozeramaileak bilkuran adostu dute Eudelen adierazpenari EH Bilduren adierazpenaren 8 konpromisoak gehitzea eta testu bateratu hori bozkatzea. Aipatu testu bateratua ahobatez onartu da.

15. Adierazpen instituzionala: Boliviako egoera politikoaren aurrean (2019AL050005).

Deialdiarekin EH Bilduk aurkeztutako adierazpen proposamena bidali zen. Honela dio:

Adierazpen proposamena: Boliviako Estatu Kolpearen aurrean

Zioa

Azaroaren 10ean Boliviako Estatu Plurinazionaleko Presidente Evo Moralesek bere dimisioa aurkeztu zuen, poliziek eta militarrek behartuta. Dimisioa eman baino lehen Morales presidentearen, bere gobernuko kideen eta Boliviako beste hainbat hautetsien senideen kontrako erasoak eman ziren.

Estatu Kolpe honen ondorioz, egoera benetan larria da eta konfrontazio zibilerako arriskua handia dela azpimarratu nahi dugu, izan ere estatu kolpea bultzatu duten indarrek errepresioarekin erantzuten ari zaizkio Moralesen alde antolatutako herritarrei. Aurreko hilabetean izandako hauteskundetan Evo Moralesek bozen %46 lortu zituela eta hauteskunde horiek errepikatzeko prestutasuna adierazi duela azpimarratzekoa da ere.

Egoera honen aurrean, Lezoko Udalak:

Erakunde adierazpenaren Proposamena

 • Gogor salatzen du Bolivian ematen ari den estatu kolpea.
 • Moralesen kontra altxatu direnei eskubide zibil eta politikoen errespetua eta gatazka negoziazio eta akordioaren bidez konpontzera dei egiten die, eta Estatu Kolpe honen kanpo-bultzatzaileei injerentzia gelditu eta Boliviako soberania errespetatzera deitzen ditu.
 • Bere babesa adierazi nahi die Evo Morales presidenteari eta El Alton eta Bolivia osoan kolpearen kontra mobilizatzen ari diren herritarrei.
 • Herritarrei dei egiten die Estatu kolpe honi aurre egiteko antolatzen diren mobilizazioetan parte hartzera.
 • Erakunde adierazpen honen berri Udaleko web gunean, sare sozialetan, komunikabideetan emango da.

Miguel Angel Sanchezek beste adierazpen alternatiboa aurkeztu du. Honela dio orain aurkeztutako testuak:

2016an, Evo Moralesek erreferenduma deitu zuen, presidentetzarako beste agintaldi bat debekatzen zion Konstituzioa erreformatzen saiatzeko.

Honako hau adierazi zuen orduan: "Baiezkoak irabazi edo ezezkoak irabazi, emaitza errespetatuko dugu; hori da demokrazia". Hala ere, Boliviako biztanleek uko egin zioten aukera horri erreferendumean, baina Evo Moralesek ez zion herriaren borondateari jaramonik egin. Amarru batekin, presidentetzarako hauteskundeetan berriro hautagai izatea lortu zuen.

Hauteskundeak 2019ko urriaren 20an egin ziren, Europar Batasunak eta Amerikako Estatuen Erakundeak (AEE) salatu zituzten anomalia handiekin. Hauteskunde Auzitegi Goreneko presidenteordeak dimisioa eman behar izan zuen protesta handien erdian.

Hauteskundeetako emaitzek "irregulartasun larriak, 24 orduko zenbaketa etetea, boto-paperak eta sistema informatikoa manipulatzea, aktak faltsutzea eta hauteskunde-materialaren zaintza-katea haustea" jasan zituztela salatu zuen AEEk. Tranpak hain handiak izan ziren, ezen Evo Moralesi "hauteskunde prozesua berehala baliogabetzeko eta berriro hasteko" eskatu zion.

Ordutik, Boliviak hainbat protesta bortitz eta altxamendu jasan ditu herrialde osoan. Juan Carlos Huarachi COB (Central Obrera Boliviana) sindikatuko buruak, herrialdeko erakunde sindikal handienak eta azken urteetan Gobernuaren aliatuak, “uko egiteko eskatu zion Evo Morales presidenteari eta hauteskunde berriak deitzea eskatu zuen".

Azaroaren 11n, Evo Moralesek uko egin zion karguari, Legebiltzarrera bidalitako gutun formal batean eta Mexikora alde egin zuen. Ordutik Boliviak bitarteko presidente bat du trantsizioko gobernu batekin.

Horregatik guztiagatik, … (e) ko Udalak:

1. AEEren, EBren eta NBEren babespean hauteskunde garden eta demokratiko berriak deitzeko eskatzen du.

2. Istiluak amaitzea eta elkarrizketara eta lasaitasunera itzultzea

3. Indar Armatuei eta polizia-kidegoei eskatzen die Giza Eskubideak errespetatzeko eta bakea eta pertsona guztien segurtasuna ziurtatzeko.

4. 4078 Dekretua berehala indargabetzea eta Giza Eskubideak errespetatzeari buruzko nazioarteko estandarrak berrezartzea eskatzen du.

Mikel Arrutik dio, EH Bilduk ez duela onartzen estatu kolpea izan dena ez horrela definitzea eta Miguel Angel Sanchezek aurkeztutako testuarekin ez daudela ados adierazi du.

Alkateak Miguel Angel Sanchezek aurkeztutako testu alternatiboa jarri du bozkara eta onartu egin da aldeko zazpi botorekin (alkatea, Lezoko EAJ-PNV udal taldeko zinegotziak eta udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista taldeko zinegotziarena) eta aurkako sei botorekin (Lezoko EHBILDU udal taldeko zinegotzienak).

Mikel Arrutik dio beste herrietan PSEk EH Bilduk aurkeztutako testuaren alde egin izan dueela Bolivian estatu kolpea gertatzen ari dela onartuz.

Jose Angel Sanchezek dio berak alderdiak esan diona bozkatu duela.

16. Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.

16.1. Miguel Angel Sanchezek, Obra eta Azpiegiturak zinegotzi delegatuak, bi kontuen berri eman du.

16.1.1.Ijurko auzoan igogailu bat jarri aurretiko bilerak egiten hasi direla dio, auzokoen eskaerak eta kezkak ezagutzeko. Axier Irastorzak galdetu dio ea noiz egin dituzten bilerak eta norekin, bera auzo horretan bizi dela eta ez duela inongo deialdirik edo berririk izan horren inguruan. Miguel Angel Sanchezek dio alkatea eta arkitekto teknikoa bizilagun batekin egon direla eta orain egingo direla bilerak soto guztiekin. Obra egiteko exekuzio proiektua urtarrilean bukatua egongo dela dio.

16.1.2. Bi zebra bide egokitzen ari direla eta lan horietarako Lezoko enpresak kontratatu dituztela.

16.2. Irlentz Ortegak, gaztedia eta Kirol zinegotzi delegatuak, bost kontu aipatu ditu:

16.2.1. Gaur bukatu dela kirol elkarteek dirulaguntzak eskatzeko epea eta abenduan zehar ebatziko direla.

16.2.2. Abenduko gabon oporretan eskubaloi eta saskibaloi ekitaldi bereziak egongo direla kiroldegian dio Irlentz Ortegak.

16.2.3. Kiroldegian zenbait mantentze-lan egingo direla (pista nagusirako ateak aldatu, bizikleta berriak jarri,…) eta futbol zelaian ere, itxitura sarean konponketa lanak egingo direla dio.

16.2.4. Jon Amiama, kirol orientatzaile berria, lanean hasi dela dio.

16.2.5. Oarsoaldeako kirol mahai koordinatzaileak Oarsoaldeako kirol eskaintzaren berri ematen duen foileto bat atera duela dio. Dokumentu bizia dela dio, eskaintza berriak jasoz eguneratzen joan dena.

17. Galde eskaerak.

17.1.- Mikel Arrutik dio harritu egiten duela gainontzeko delegatuek eta ordezkariek ez izatea zer kontatua osoko bilkurari.

Jose Angel Sanchezek dio legez derrigorrezkoa ez bada, delegatuen kontu emateko gaia osoko bilkurako gai zerrendatik kentzea proposatu du. Eta bere ustez ez da derrigorrezkoa.

Mikel Arrutik dio legez derrigorrezkoa ez balitz izango ere, beharrezkoa eta komenigarria badela, gardentasunagatik.

Jon Pombarrek, Euskera, kultura, liburutegia, Musika Eskola, Herri Eskola eta Institutoak gaietarako zinegotzi delegatu bereziak, dio ez duela gai zerrendako puntua zentzu horretan hartu, gaizki ulertua izan duela eta hurrengorako prestatuak ekarriko dituela.

17.2.- Mikel Arrutik galdetu du zergatik ez den sartu gaurko bilkuran Aralar kaleko 3 eta 6 sotoetakoek osoko bilkuran eztabaidatzeko erregistratu zuten eskaera. Bere ustez herritarrek egindako eskaerak gutxienez behar duela erantzun bat.

Alkateak dio gaia Hirigintza sailean aztertu behar dela eta sail horretatik ez dutela ezer bidali.

17.3.- Mikel Arrutik dio uztailaren 11n egindako plenoan, zinegotzien liberazioak zirela eta galdetu zutela zergatik zuen zinegotzi liberatu batek besteek baino soldata maila altuagoa. Orduan emandako erantzuna izan zen, gobernu akordioaren ondorioa zela PSE alderdiko zinegotzi liberatua maila gorago batean egotea. Gobernu akordioa eskatu zutela eta oraindik zain daudela dio Mikel Arrutik.

Alkateak erantzun dio berak emango diola akordioa.

17.4.- Mikel Arrutik galdetu du Tafallako herrian izandako uholdeengatik eman nahi zen dirulaguntza, osoko bilkuran mahai gainean utzi zela, aurrekontuko partida zuzendu bitarte. Galdetu du ea zertan den gaia.

Alkateak dio arrazoi duela, begiratuko duela gaia eta esango diola.

17.5.- Mikel Arrutik dio Zaporeak taldeari emandako 2.000 euroko dirulaguntza jaso dutela eta oso eskertuak daudela helarazi diotela.

Aktaren amaiera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 20:30ean eman dio buru bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1432723tik 1432744ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta berrespena ematen diot alkatearen oniritziaz.

Eguna