2019KO MAIATZAK 29

Lezon, 2019ko maiatzaren 29an, asteazkena, goizeko 8:00ean hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak BILKURA OHIKOA udaletxeko Gobernu Batzar aretoan, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca, Alkatearen, lehendakaritzapean, Maria Noemi Arberas Oses, Irlentz Ortega Ugalde, Miguel Ángel Sánchez Antúnez (EAJ-PNV udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (Eusko Sozialistak-Socialistas Vascos).

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

AKTA ONARTZEA

1. Egoki irudituz gero, 2019ko maiatzaren 13an egindako bilkurako akta onartzea (2019ID210009).

Akta inolako aldaketarik gabe onartu da.

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

2. Elias Salaberria hiribideko espaloia berritzeko obra kontratazioa: Laugarren zertifikazioa eta ondorioz dagokion faktura onartzeko proposamena (2018H0100002).

2018ko azaroaren 8an K18/0009 kontratua sinatu zen Construcciones Echaide, S.A. enpresarekin Lezoko Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzeko obra gauzatzeko. Kontratu honen zenbatekoa 217.850,57 € takoa da.

2019ko martxoaren 31ean lanen zuzendaritza daraman A.E. (udal arkitektoak) eta I.E.k (udal arkitekto teknikoak) Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzeko obraren laugarren obra ziurtapena sinatu zuten, eta lanen esleipenduna den Construcciones Echaide S.A. enpresak laugarren ziurtapen horri dagozkion lanen faktura igorri du.

Obra zuzendariak ziurtapena sinatu dutela ikusirik, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Aurkeztutako 72.924,76 eurotako (B.E.Z. barne) laugarren zertifikazioa eta ondorioz dagokion faktura onartzea, aipaturiko Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzea izeneko proiektuaren obra lanei dagokiena. (A-384 eta D-623)

3. Elias Salaberria hiribideko espaloia berritzeko obra kontratazioa: Bosgarren eta azken zertifikazioa eta ondorioz dagokion faktura onartzeko proposamena (2018H0100002).

2018ko azaroaren 8an K18/0009 kontratua sinatu zen Construcciones Echaide, S.A. enpresarekin Lezoko Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzeko obra gauzatzeko. Kontratu honen zenbatekoa 217.850,57 € takoa da.

2019ko apirilaren 30ean lanen zuzendaritza daraman A.E. (udal arkitektoak) eta I.E.k (udal arkitekto teknikoak) Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzeko obraren bosgarren obra ziurtapena sinatu zuten, eta lanen esleipenduna den Construcciones Echaide S.A. enpresak bosgarren ziurtapen horri dagozkion lanen faktura igorri du.

Obra zuzendariak ziurtapena sinatu dutela ikusirik, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Aurkeztutako 24.193,53 eurotako (B.E.Z. barne) bosgarren eta azken zertifikazioa eta ondorioz dagokion faktura onartzea, aipaturiko Elias Salaberria Hiribideko espaloia eraberritzea izeneko proiektuaren obra lanei dagokiena. (A-384 eta D-623)

4. Auñamendi 4ko teilatua berritzeko obra baimena emateko proposamena (2019H0030005).

2019-03-20an eta 795 zenbakiko erregistro bidez, R.S.O.k, Auñamendi 4ko jabekideen izenean aipatu helbideko eraikinaren teilatua eraberritzeko obra baimena eskatu du eta horretarako 72.041,95€tara igotzen den aurrekontua aurkeztu du.

Udal teknikariak egindako txostena ikusi ondoren, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: R.S.O.ri, Auñamendi, 4ko jabekideen izenean euren eraikineko teilatua berretzeko obra baimena ematea, aurkeztutako dokumentazioaen arabera eta, ondorengo baldintza hauekin:

BALDINTZA PARTIKULARRAK

 • Osasun eta segurtasun planari dagokionez teilatuaren perimetroa babesteaz gain, obraren perimetroa ere itxi beharko da, eta eskatzera sartzeko oinentzako markesina batez babestutako igarobidea jarri beharko da.
 • Obra hasi aurretik Eraikuntzako kode teknikoaren HE (energiaren aurreztea) kapituloaren zuritze txostena aurkeztu beharko da.

  BALDINTZA OROKORRAK:
 • Obrak hasi baino lehen beharrezkoak diren segurtasun neurriak hartuko dira, eta lanak dirauten bitartean langileen segurtasun eta osasuna bermatzeko indarrean dagoen araudia bete beharko da. Halaber, obra inguruan dabiltzan oinezkoen segurtasuna bermatzeko segurtasun neurriak hartuko dira.
 • Obra egiterakoan sartu nahi den edozein aldaketa jakinarazi egin beharko da.
 • Obra, enpresa batek baino gehiagok, edota hainbat langile autonomoek egiten badute, obra gauzatzeko fasean segurtasun eta osasun koordinatzaile bat izendatuko da.
 • Obren edo instalazioen tamaina ez da adierazitakoa baina handiagoa izango, eta alde horretatik edozein neurri gainditzea hirigintzako arau-hauste zigorgarri gisa hartuko da.
 • Udalak obrak ikuskatzeko aukera izango du, bai obrak egiterakoan bai ondoren, lizentzia honetan ezarritako baldintzak bete direla egiaztatzeko
 • Obra baimena aurrekontuak definitzen dituen lanak egiteko da soilik, honenbestez ezingo da eraikinaren egitura osatzen duen elementurik aldatu, baldin eta aurretik dagokion proiektua eta egituraren kalkulua eta justifikazioa aurkezten ez badira.
 • Lizentziak beti jabetza eskubidea kontuan izan gabe, eta hirugarrenei kalterik eragin gabe ematen dira, hau da, obra lizentzia eskuratzeak ez ditu beste baimen batzuen beharra ordezkatzen, konpondu nahi diren elementuak jabego partekatu batekoak badira.
 • Obrak ezingo dira burutu 21:00 eta 8:00 ordu bitartean, ez eta igande eta jaiegunetan. Udaltzainak baimendutako ordutegi kanpoan burutzen ari diren lanak gelditu araziko dituzte.
 • Obra lanak burutzeko lurzoru publikoa okupatuko (kontenedoreak igogailuak e.a.) bada, horren eskaera egin beharko da dagokion tasa ordaindu ondoren. Gainera honen berri udaltzaingoari emango zaio (629-434-847 Tfnoa.)

  BI: Obra lanak egiteko beharrezkoa ikusi da karga igogailua eta babes markesinak jartzea eta horretarako proeiktua aurkeztu da.

  Karga igogailua bide publikoan jartzea aurreikusten da eta 3,5x3,5 hots 12,25 metro karratuko azalera izango ditu oinarrian.

  Oinezkoen igarobideak bermatu beharko dira: Jarriko diren aldamioek, aldamio azpitik direnean ere, 150 zentimetroko zabalera eta 220 zentimetroko altuera duen igarobide librea bermatuko dute .
 • Igarobidearen estalkia egur xaflaz geruztatu behar da bainuontzi bat sortuz, hondakinak kalera eror ez daitezen. Bainuontziaren hegalak 80 zentimetroko altuera izan behar du.
 • Aldamioak espazio publikoko espaloian jarriko dira eta inola ere ez dute okupatuko trafikoari dagokion espazioa.
 • Aldamioa burdinazko egitura izango du eta oso ondo lotu edo arriostratu behar dira. Aldamioa egurrezko oholen gainean muntatuko da eta inola ere ez zuzenean espaloiko zoladuraren gainean.
 • Ezin da inolako iragarkirik jarri aldamioen gainean, eraikitzailearen izena izan ezik.
 • Debekatuak daude karga eta deskargak burutzeko maldan jarritako oholak.
 • Aldamioen baimenak ez ditu baimentzen honakoak: lur gehiagoren okupazioa, kontainerrak jartzeko baimena, karga eta deskarga burutzeko badoa, etab.
 • Baimendutako epean hau da, 30 eguneko epean karga igogailua ez bada kentzen, lurzoru okupazioaren baimen berria eskatu beharko da. Baimen berriaren eskaera aurreikuspen epe berri batekin egingo da tasak likidatu ahal izateko.
 • Aldamioek ezingo dute behe solairuko lokalen sarrerak oztopatu.

  LAU: Hondakinen kudeaketa egokirako, D112/2012 Dekretuko 5. artikuluko 2.en atalean jasotzen den moduan, bermea jarri beharko da, eta berme horren zenbatekoa hondakinak kudeatzeko azterlanean jasotako aurrekontuaren %120a izango da. Hondakinen kudeaketa azterlanik aurkeztu ez dutenez, hondakinen kudeaketa azterlanaren balorazioa obraren gauzatze aurrekontuaren %1ekoa dela estimatu da. Beraz, gauzatze aurrekontua 72.041,95€koa izanik, jarriko beharreko bermea 720,41 x 1,2 = 864,49€koa da. Obra amaieran, aipatu dekretuan ezartzen diren baldintzak bete direla ziurtatu beharko da dagokion agirien bidez, eta ezaugarri horiek ez betetzeak bermearen itzulpena baldintzatuko du.

  BOST: Baimena ematearen gaineko eskubideengatik indarrean dagoen ordenantza fiskalak ezarritakoa ordaindu beharko da. 531,00€ tasa kontzeptuan, 1.801,05€ zerga kontzaptuan (aurrekontua den 72.041,95€ren 2,5% ) eta 264,69€ karga igogailuaren lurzoru okupazioaren tasa kontzeptuan (30 egun x 12,25 m2). Hots: 2.596,65 € .

  ORDAINKETA EPEA: Zergaren ordainketa hilabete bateko epean egin beharko da, kitapena jakinarazi ondorengo egunetik aurrera.

  Behin epe hori betez gero, epealdi exekutiboa hasiko da.

  BERANDUTZE INTERESAK: Zor diren kantitateek berandutze-interesak sortzen dituzte borondatez sartzeko epearen amaieratik ordainketa egin arte eta momentuan bertan edota geroago likidatu ahalko dira.

  NON ORDAINDU: Lezoko Udaletxeko Zergabilketako bulegoan edo ES23 2095 5052 13 1061697610 zenbakia duen kontu korrontean diru-sarrera eginez.

5. Lorezaintza kontratuaren lehenengo aldaketa onartzeko proposamena (2019ID170001).

Lezoko Udalak beharrezkotzat jotzen du GUREAK BERDEA, S.L.U. enpresarekin izenpetuta duen lorezaintza zerbitzu kontratua aldatzea.

Kontratuaren lehen aldaketa honen arrazoia da, kontratuan aurreikusi gabeko eta lorezaintza zerbitzuan derrigorrezkoak diren jarduera batzuk zerbitzuari gehitzea, besteak beste: kimatze bereziak, parterretan landaketak, lore landaketak.

Aldaketa honen jasota dauden jarduera batzuk jada amaituak eta ordainduak daude. Hain zuzen ere jarduera hauek BEZ GABE 14.716€ko kostua izan dute. Ondorioz akordio honek aipatu lanen legeztatzea ere badu xedetzat.

Udalak eskatuta, GUREAK BERDEA, S.L.Uk burutu gabeko lan batzuen aurrekontua aurkeztu du. Sail bat 2.523,27€koa da (BEZ %10 BARNE eta beste saila 3.191,60 €koa (BEZ %21 BARNE). Guztira BEZ BARNE 6.715,24 € Aurrekontu honek kontratuan jaso gabeko lana batzuei erantzuten die, hain zuzen ere HIE 4 KABITE eremuan dauden parterretan loreen landaketari.

Dagokion Udal teknikariak egindako txostena kontutan izanik, Hirigintza, Ingurumen, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Onartzea Lezoko Udalak GUREAK BERDEA, SLU enpresekin izenpetuta duen lorezaintza zerbitzuaren kontratuaren 1. aldaketa, arestian azaldutako zehaztapenekin eta, guztira 20.557 €, BEZ gabe.

BI: Orain arte onartu gabeko, 6.715,24€ko (AD-416) gastua onartzea.

EUSKARA

6. Gazteen Aisialdia, eta Merkataritza eta Erakundeak euskalduntzeko Planak inplementatuko dituen enpresaren zerbitzua kontratatzeko eskaintzen sailkapena onartu eta lehen sailkatuari dokumentazio eskaera egiteko proposamena (2018ID170006).

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2019ko martxoaren 25ean egindako ohiko saioan, 2019tik 2020ra Gazteen Aisialdia, eta Merkataritza eta Erakundeak euskalduntzeko Planak inplementatuko dituen enpresaren zerbitzua kontratatzeko espedientea onartu zuen.

Espedientea izapidetu ostean, horretan agertzen diren txosten teknikoekin bat, Kontratazio Mahaiaren proposamenez, Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Eskaintzen sailkapena ontzat ematea:

1.- Ttakun Kultur Elkartea.

BIGARRENA: Lehen klasifikatuari eskatzea, eskaera jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita hamar (10) egun balioduneko epean, lizitazio hau arautzen duen ABBAko 33.2.1. klausulan ezarritako dokumentazioa aurkezteko.

Klausula horretatik ondorengo agiriak salbuetsiko dira:

- l) puntuko behin-betiko %5eko bermea.

Azken dokumentu hau eta ABBAko 38.4an eskatutako ondare erantzukizuneko aseguru poliza, behin alkateak esleipen ebazpena eman ostean aurkeztuko dituzte, kontratazioko errekurtso berezia jartzeko 15 egun balioduneko epea pasa eta kontratua sinatu aurretik.

HIRUGARRENA: Lehen klasifikatuari jakinaraztea ABBAren 33.2.3. klausularen arabera, aipatu epean errekerimendua behar bezala betetzen ez bada, enpresa lizitatzaileak eskaintza erretiratu duela ulertuko da.

LAUGARRENA: Alkatea ahaltzea kontratua lehenengo sailkatuari eslei diezaion; horretarako, aldez aurretik eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko du, eskatutakoarekin bat etorri beharko du eta epearen barruan entregatu beharko da. Era berean, alkateari erabaki hau eta, hala badagokio, zerbitzu-kontratua legeztatzearren beharrezkoak diren dokumentu publikoak nahiz pribatuak sinatzeko gaitasuna ematen zaio.

KIROLA

7. Badi Txirrindularitza Klubari diru-laguntzaren bigarren ordainketatik zatia aurreratzeko proposamena (2018KI040005).

2019/05/10ean Badi Txirrindularitza Klubak eta bere izenean J.M.B.M.ek 1262 sarrera zenbakia duen eskaera luzatu dio udalari; bertan, gastuak asko handitu direla dio.

Kontuhartzaileak adierazi du dirulaguntzaren %95a bitartean aurrerapena egiterik badagoela legez egoeraren larritasunaren arabera.

BAi Txirrindularitza Klubak dagokion dirulaguntzaren bigarren ordainketari dagozkion 838€ aurreratzearekin laguntza izango luke hurrengo asteetako gastuei aurre egiteko eta ornitzaile eta zerbitzu emaileekin ordainketa epe ezbetetze egoerak ekiditeko. Honek dirulaguntza osoaren % 94’98 ordaindu izana ekarriko luke.

Hau honela eta “Ohiko jarduera dirulaguntza 18-19, Badi Txirrindulari Kluba” esleipenerako espedientea azterturik, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Badi Txirrindularitza Klubak egindako eskaera aintzat hartzea.

BI: Badi Txirrindularitza Klubari 2018/12/10ko TGBan emandako dirulaguntzaren bigarren ordainketatik 838 €ko aurrerapena (D-780/2018) ordaintzea.

LAU: Gastua onartzea D-780.

GIZARTE ZERBITZUAK

8. Aiton Borda tabernan laguntzaile berri bat kontratatzeko eskaera onartzeko proposamena (2019GZ320006).

Aiton Borda tabernan laguntzaile berria kontratatzeko eskaeraren espedientea azterturik, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: N.N.-ek. Aiton Borda tabernan M.C.L.G. laguntzaile gisa kontratatzeko eskaera onartzea.

9. Etxez Etxeko Laguntzako langileek urtean zehar lan ordutegitik kanpo bilerak eta koordinazioak egiteko ordu poltsa izateko proposamena (2019GZ010004).

Etxez Etxeko Zerbitzuaren langileen ordutegiari lotutatu proposamenaren espedientea azterturik, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Onartzea Etxez Etxeko Laguntzako langileek urtean zehar lan ordutegitik kanpo bilerak eta koordinazioak egiteko 17,5 orduko poltsa izatea

ALKATETZA ETA DELEGATUAK

10. Alkatearen erabakien kontu ematea.

Azken Gobernu Batzarra egin zen ezkero, 2019ko maiatzaren 13az geroztik, hartutako erabakien berri eman du alkateak.

GALDE ESKEAK

11. Galde eskeak

Ez da izan galde eskaerarik.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 8:20ean eman dio bukaera bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1432904tik 1432910ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta berrespena ematen diot alkatearen oniritziaz.

Eguna