2020KO OTSAILAK 10

Lezon, 2020ko otsailaren 10an, astelehena, goizeko 9:00ean hasi du Tokiko Gobernu Batzarrak BILKURA OHIKOA udaletxeko Gobernu Batzar aretoan, lehen deialdian, Jesus Maria Martiarena Jaca, Alkatearen, lehendakaritzapean, Laura Martinez Vizuete, Irlentz Ortega Ugalde, Miguel Ángel Sánchez Antúnez (Lezoko EAJ-PNV udal taldea) eta Jose Angel Sanchez Gallardo (udal talde Sozialista – grupo municipal Socialista).

Idazkari gisa Xabier Loiola Aristi aritu da.

AKTA ONARTZEA

1. Egoki irudituz gero, 2020ko urtarrilaren 27an egindako bilkurako akta onartzea (2020ID210002)

Akta inolako aldaketarik gabe onartu da.

HIRIGINTZA, OBRA ETA ZERBITZUAK

2. Igerilekuko ur Jolasen parkea eraikitzeko obra kontrataziorako sailkapena onartu eta esleipena Urbycolan S.L.ri egiteko proposamena (2019H0100001)

Aipatutako kontratazioan lehiaketara aurkeztutako lizitatzaileen eskaintzak kontratazio mahaiak aztertu eta baloratu ondoren, Obrak eta Azpiegituretako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Aurkeztutako eta onartutako eskaintza tekniko eta ekonomikoen baloraketa kontuan izanik puntuazio orokorra eta haren araberako sailkapena onartzea:

ENPRESA/

PUNTUAKETA

Teknikoa

Ekonomikoa

Bermea

GUZTIRA

URBYCOLAN S.L.

17

70,00

10

97,00

ARRIZABAL ELKARTEA S.L.

14,75

61,58

10

86,33

GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.L.

2,25

55,12

10

67,37

POOLS CONSULTING & WATER S.L.

6,25

41,18

10

57,43

ISABA PROJECTS S.A.

15,75

10,74

0

26,49

BI: Kontratuaren esleipena URBYCOLAN S.L.ri egitea. Honek jakinarazpena jaso eta biharamunetik kontatzen hasita 7 laneguneko epean honako hauek egin beharko ditu:

  • Behin betiko bermea eta berme osagarria jarri Baldintza Agirietako 18 klausulan zehazten den moduan. Berme honen zenbatekoa esleipenaren %5a izango da, hau da: 8.641,30 euro.
  • Erantzun zibileko eta Eraikuntzaren orotarako arrisku aseguruaren polizaren kopia eta egunean dagoela egiaztatzen duen agiriaren kopia, Baldintza Agirietako ezaugarrien taulako 24 atalean zehazten den moduan.
  • Sozietatea behar bezala sailkatuta dagoela, edo, hala badagokio, kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoko edo profesionaleko eskakizunak betetzen dituela baldintza-agirietako Ezaugarrien taulako 15 atalak xedatzen duen modua.
  • Eskatutako agiriak arestian aipatutako zazpi (7) laneguneko epean aurkezten ez badira, lizitatzaileak eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala.

3. Iturrin industrigunearen berrurbanizazio gauzatze proiektua eta mugikortasun plana idazteko kontrataziorako sailkapena onartu eta esleipena Injelan S.L.ri egiteko proposamena (2019ID160003)

Aipatutako kontratazioan lehiaketara aurkeztutako lizitatzaileen eskaintzak kontratazio mahaiak aztertu eta baloratu ondoren, Obrak eta Azpiegituretako zinegotzi delegatuak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Aurkeztutako eta onartutako eskaintza tekniko eta ekonomikoen baloraketa kontuan izanik puntuazio orokorra eta haren araberako sailkapena onartzea:

Enpresa

Eskaintza teknikoa

Eskaintza ekonomikoa

Guztira

INJELAN S.L.

45

54,61

99,61

SESTRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L

45

50,78

95,78

ALTAIR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L.

33,75

55

88,75

ASMATU S.L.

22,5

48,16

70,66

BI: Kontratuaren esleipena INJELAN S.L.ri egitea. Honek jakinarazpena jaso eta biharamunetik kontatzen hasita 7 laneguneko epean honako hauek egin beharko ditu:

  • Behin betiko bermea eta berme osagarria jarri Baldintza Agirietako 18 klausulan zehazten den moduan. Berme honen zenbatekoa esleipenaren %5a izango da, hau da: 2.125 euro.
  • Erantzun zibileko eta Eraikuntzaren orotarako arrisku aseguruaren polizaren kopia eta egunean dagoela egiaztatzen duen agiriaren kopia, Baldintza Agirietako ezaugarrien taulako 24 atalean zehazten den moduan.
  • Sozietatea behar bezala sailkatuta dagoela, edo, hala badagokio, kaudimen ekonomiko, finantzario eta teknikoko edo profesionaleko eskakizunak betetzen dituela baldintza-agirietako Ezaugarrien taulako 15 atalak xedatzen duen modua.
  • Eskatutako agiriak arestian aipatutako zazpi (7) laneguneko epean aurkezten ez badira, lizitatzaileak eskaintza erretiratu egin duela ulertuko da. Hori gertatzen bada, puntuazioaren arabera antolatutako eskaintzen zerrenda hartu eta haren ondorengo lizitatzaileari eskatuko zaio lehen aipatutako agiri horiek aurkez ditzala.

4. EUSKAL FAUNA, S.L.k aurkeztutako lizentzia-eskaera ez onartzeko proposamena (2019H0030022)

F.P.B.k, EUSKAL FAUNA, S.L.ren izenean eta hura ordezkatuz, oinarrizko proiektu bat aurkeztu du (erregistro zk.: 3253, 2019ko abenduaren 18koa) 3. poligonoko 62. lurzati katastralean (Gaintxurizketa Goikoa bailara) interpretazio zoologikoko zentro bat ezartzeko obra lizentzia eskatuz.

Oinarrizko proiektu hartan, oin berriko zenbait eraikin egitea aurreikusten da.

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko Lurraldearen Plan Sektorialeko 42. artikuluaren arabera (irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez behin betiko onartua):

«42. artikulua. Erabilera publikoko edo gizarte intereseko eraikin eta instalazioak

1. Komunitate-ekipamendu publiko edo pribatuetarako eraikuntzak eta instalazioak: ematen dituzten zerbitzuak, beren izaera eta ezaugarriengatik, nahitaez landa-ingurunean kokatu behar dira, betiere aurrez erabilgarritasun publikoa edo gizarte-interesa dutela adierazi bada.

2. Honako modalitate hauek sartzen dira hemen:

Gune zoologikoak: Establezimendu horien jarduera nagusiak Eusko Jaurlaritzaren 1994ko azaroaren 15eko 444/1994 Dekretuari lotuta daude; dekretu hori Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoen baimen, erregistro eta kontrolari buruzkoa da. Erabilera hau soil-soilik kontuan hartzen da erabileraren jarduera nagusiek landa-lurrean kokatu beharra justifikatzen badute (animaliak sendatzeko zentroak, parke zoologikoak, txakurtegiak, zaldi-haztegiak, eta abar). Beraz, hiri-lurzoruan jar daitezkeenak (txori-dendak, animaliak saltzekoak, eta abar) ez dira sartzen erabilera honetan. Abeletxe zinegetikoak eta abere-ustiagune alternatiboak, indarreko legeriaren arabera gune zoologikoak izan arren, abeltzaintza-erabileran sartzen dira.»

NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALAK Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 15eko 444/1994 Dekretua aipatzen du, baina EAEko gune zoologikoei buruzko apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuaz ari dela ulertu behar da.

Bestalde, Lezoko Hiri Antolaketako Plan Orokorrak (HAPO) hau diote 132. artikuluko 1. eta 3. atalek:

«132. artikulua. Baimen daitezkeen beste erabilera ez landatar batzuk.

1. Horien artean daude zona desberdinetan baimendutako hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamendu komunitariorakoak, titulartasun publikokoak edo pribatukoak, eta baita titulartasun pribatuko zerbitzuen azpiegitura erabilerak ere, landa ingurunean ezarri behar direnean eta erabilgarritasun publikoaren eta gizarte interesaren ikuspegitik behar adina justifikatzen direnean.

3. Hirugarren sektoreko erabilerak eta ekipamendu komunitariorakoak ezartzea eraikuntza berrietan.

Salbuespen gisa, eta proposatutako helburua aldez aurretik dauden eraikuntzetan ezartzea ezinezkoa denean, erabilera horietarako eraikuntza berriak eraikitzea baimendu ahal izango da. Horretarako, baldintza hauek bete beharko dira, besteak beste:

* Baimena eman ahal izateko ezinbestekoa izango da, Hirigintza Arau hauen «Lurzoru Urbanizaezineko plangintza» 33. artikuluan adierazitakoaren arabera, aldez aurretik eta nahitaez plan berezia formulatzea eta onartzea. Plan horrek, beste hainbat alderdiren artean, honakoa justifikatu beharko du:

— Proposatutako jarduerak eta eraikuntza landa ingurunean ezartzea egokia dela.

— Proposatutako helburuaren erabilgarritasun publikoa eta gizarte interesa.

* Arau hauetan ezarritako aplikazio orokorreko baldintzak.

* Ekarpen gisa jarritako lursailaren azalera minimoa: 20.000 m². Ekarpen gisa jarritako lursailak, bere azalera adierazitakoa baino handiagoa izan arren, esparru espazialki eta fisikoki jarraitua izan beharko du, eta eraikuntzari loturik geratuko da ondorio guztietarako –erregistroan etab.–.

* Eraikuntza baldintzak:

— Lursailaren mugetara: 10,00 m.

— Lurzoru urbanizaezinaren mugara: 250,00 m.

— Beste finka batzuetan dauden eraikuntza landatar edo ez landatarretara: 250,00 m

— Sabai azalera eraikigarri maximoa:

— Lursaila < 6,0 Ha. 1.800,00 m²(t)

— Lursaila > 6,0 Ha. 2.400,00 m²(t).6,0 ha baino gehiagoko azalera duten lursailak direnean, eta aurretik justifikatzen denean, egin beharreko plan bereziak sabai azalera eraikigarri hori berregokitu ahal izango du.

— Eraikinaren Profila: S+ BS+ GS.* Aparkaleku zuzkidura: 1 plz./100 m²(t) [min.].

* Etxebizitza osagarria: 1 etx./lurs. [max].Instalazioak ustiatzen edo zaintzen dituzten pertsonei zuzenduko zaie, eta baimendutako eraikigarritasunaren barruan eraikiko da, ahal izanez gero, eraikin nagusian integratuta.

* Plan berezi horrek ezartzen dituen gainerako baldintzak.

4. Titulartasun eta sustapen pribatuko zerbitzu azpiegituren erabilerak.Erabilera autonomo gisa ezartzeko ezinbestekoa izango da «Xedapen Orokorretan» finkatutako baldintza orokorretara, Hirigintzako Arau hauetako 126., 127., 128., 129. eta 130. artikuluetan zehaztutako irizpideetara eta, nolanahi ere, 44. artikuluan xedatutakora egokitzea.»

Ez dagoenez plan berezirik onartuta (ezta eginda ere) eraikuntza berriko eraikinetan erabilera horiek ezartzea baimentzeko, ezin da izapidetu obra-lizentzia; hortaz, ezin da onartu EUSKAL FAUNA, S.L.k aurkeztutako lizentzia-eskaera.

Udal teknikariak egindako txostena ikusi ondoren, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: EUSKAL FAUNA, S.L.k aurkeztutako lizentzia-eskaera ez onartzea, ez dagoenez plan berezirik onartuta eraikuntza berriko eraikinetan erabilera horiek ezartzea baimentzeko:

5. Kale Nagusiko 32-34an etxebizitzak eraikitzeko emandako obra baimenean egindako likidazioaren aurka aurkeztutako berraztertze helegitea onartzeko proposamena (2020H0440002).

2020ko urtarrilaren 29an eta 318 zenbakiko sarrera erregistro bidez, O.E.B.-ek, Guebait Construcciones y Promociones SLren izenean, 2019H0030012 espedientean eta Alkatearen D19/0854. Dekretuz Kale Nagusiko 32-34an etxebizitzak eraikitzeko emandako obra baimenean Eraikinen, Instalazio eta Obra Zerga kontzeptuan ezarritako likidazioaren (aurrekontuaren %5) aurka berraztertze helegitea aurkeztu du.

Horrekin batera interesatuak, aipatu obra baimenaren kopia aurkeztu du.

Hona ondoren, aipatu alegazioak:

“Primera: Que el proyecto objeto de esta resolución radica en Nagusia Kalea 32-34 comprendido dentro de” Casco Histórico”.

Segunda Que conforme a la normativa aplicable…. la tarifa de aplicación en Obras de Edificios en Casco Histórico es de 2,5%

Tercera Que existiendo convenio de compensación firmado con este ayuntamiento el 31 de marzo de 2017, es de interés a esta parte que la compensación de dicha licencia se realice a la entrega del inmueble no realizándose ahora el pago de los impuestos.”

Espedientea azterturik, eta kontuhartzeileak egindako txostena ikusi ondoren, Alkatetzak proposaturik Tokiko Gobernu Batzar honek ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Interesatuak aurkeztutako alegazioak onartzea.

BI: Alkatearen D19/0854 dekretuz emandako baimenean ezarritako likidazioa baliogabetzea eta Eraikinen, Instalazio eta Obra Zerga kontzeptuan aurrekontuaren %2,5a aplikatuz likidazio berri bat egitea eraiki,

HIRU: Aipatu baimenetik eratorritako eskubideen konpentsazioa dagokion ondasun higiezina udalari ematen denean egingo da, sinatutako konpentsazio hitzarmenaren arabera eta interesatuaren kontura sortuko diren interesen kalterik gabe.

GIZARTE ZERBITZUAK

6. Apartamentu babestuetan sartzeko eskaera onartzeko proposamena (2020GZ090001)

Ikusirik gizarte langileak egin duen txosten teknikoa eta udal araudia, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko zinegotzi delegatu honek proposaturik Tokiko Gobernu Batzarrak ondorengoa ERABAKI DU:

BAT: Onartzea apartamentu babestuetan sartzeko J.J A.Hk egin duen eskaera.

BI: Auñamendi kalea 12 -baxuan dagoen “G” apartametua eskaintzea.

HIRU: Apartamentuaren erabilpenagatik J.J.A.Hk hilabeteko dirusarreren %30 ordaintzea (hilean 268,71€).

ALKATETZA ETA DELEGATUAK

7. Alkatearen erabakien kontu ematea.

Azken Gobernu Batzarra egin zen ezkero, 2020ko urtarrilaren 27az geroztik, hartutako erabakien berri eman du alkateak.

GALDE ESKEAK

8. Galde eskeak

Ez da izan galde eskaerarik.

Aktaren bukaera.

Alkate-lehendakariak, aztertzeko ziren gai guztiak aztertu ondoren, 9:35ean eman dio bukaera bilkurari. Idazkari naizen aldetik, akta 1433044tik 1433049ra zenbakiak dituzten orri ofizialetan jaso eta berrespena ematen diot alkatearen oniritziaz.

Eguna